Site map | Contacts 

ČeskyEnglish

Glossary

Czech and English glossary of climate adaptation terms

A B C D E F H I K L M N O P S T V Z

A

Adaptace
"Proces přizpůsobení se současnému nebo očekávanému klimatu a jeho projevům. V lidských systémech adaptace zmírňuje nebo zabraňuje škodám nebo využívá vzniklé příležitosti ke svému prospěchu. V některých přírodních systémech může lidský zásah umožnit přizpůsobení se očekávanému klimatu a jeho projevům.Dodatečná adaptace: Taková adaptační opatření, kde je ústředním cílem zachovat podstatu a integritu systému nebo procesu v daném měřítku.

Transformační/přeměňující adaptace: Adaptace, která v reakci na klima a jeho projevy proměňuje základní atributy systému.Další druhy adaptace: Autonomní adaptace, Evoluční adaptace a Transformace"

Adaptation

The process of adjustment to actual or expected climate and its effects. In human systems, adaptation seeksto moderate or avoid harm or exploit beneficial opportunities. In some natural systems, human intervention may facilitate adjustment to expected climate and its effects.

Incremental adaptation Adaptation actions where the central aim is to maintain the essence and integrity of a system or process at a given scale.
Transformational adaptation Adaptation that changes the fundamental attributes of a system in response to climate and its effects.

See also Autonomous adaptation, Evolutionary adaptation, and Transformation.

Nahoru

Adaptace s jistými pozitivními dopady
Proces přizpůsobení se současnému nebo očekávanému klimatu a jeho projevům. V lidských systémech adaptace zmírňuje nebo zabraňuje škodám nebo využívá vzniklé příležitosti ke svému prospěchu. V některých přírodních systémech může lidský zásah umožnit přizpůsobení se očekávanému klimatu a jeho projevům.

Dodatečná adaptace: Taková adaptační opatření, kde je ústředním cílem zachovat podstatu a integritu systému nebo procesu v daném měřítku.

Transformační/přeměňující adaptace: Adaptace, která v reakci na klima a jeho projevy proměňuje základní atributy systému.
Další druhy adaptace: Autonomní adaptace, Evoluční adaptace a Transformace

No regret AD

‘Low’ or ‘no-regrets’ options with significant co-benefits: this includes measures that as well as being effective forms of adaptation for the target application also have co-benefits. For example: habitat conservation can be beneficial in supporting ecosystem adaptation, but may also enrich recreation opportunities; rebuilding soil fertility can enhance agricultural productivity and improve water quality; and rebuilding wetlands enhances ecosystem adaptation and can reduce flood risk. In general, the benefits of these types of options tend to be relatively insensitive to climate change uncertainties.

http://climate-adapt.eea.europa.eu/uncertainty-guidance/topic2
‘‘No-regret'' measures are activities that yield benefits even in the absence of climate change. In many locations, the implementation of these actions constitutes a very efficient first step in a long-term adaptation strategy. For example, controlling leakages in water pipes or maintaining drainage channels is almost always considered a very good investment from a cost–benefit analysis point-of-view, even in absence of climate change. Improving building insulation norms and climate-proofing new buildings is another typical example of a no-regret strategy, since this action increases climate robustness while energy savings can often pay back the additional cost in only a few years. Dependent on the cost, on the other hand, climate proofing of existing buildings may not always be a no-regret measure.

Nahoru

Adaptační bariéry, Překážky adaptace
Překážky, které mohou být překonány společným úsilím, tvůrčím řízením, změnou myšlení, stanovením priorit a souvisejícími změnami zdrojů, změnou ve využívání půdy, institucí, atd. "(Moser a Ekstrom, 2010; Jones, 2010). Překážky efektivní adaptace na změnu klimatu mohou pocházet z oblasti selhání trhu, regulace, veřejné správy / institucí a chování.

Obstacles of adaptation

In general, barriers are 'obstacles that can be overcome with concerted effort, creative management, change of thinking, prioritisation, and related shifts in resources, land uses, institutions, etc.' (Moser and Ekstrom, 2010; Jones, 2010). Obstacles to effective climate change adaptation may result from one or more of market failures, regulatory barriers, governance/ institutional barriers and behavioural barriers (Productivity Commission 2012).

Nahoru

Adaptační kapacita
Schopnost systému, institucí, lidí a dalších organismů přizpůsobit se potenciálním škodám, využít příležitosti nebo reagovat na následky.

Adaptive capacity

The ability of systems, institutions, humans, and other organisms to
adjust to potential damage, to take advantage of opportunities, or to
respond to consequences.

Nahoru

Akční plán
Akční plán v detailu popisuje činnosti potřebné k dosažení stanoveného cíle.

Action plan

An action plan is a detailed plan outlining actions needed to reach one or more goals.

Nahoru

Aklimatizace
Změna ve funkčních nebo morfologických znacích, která se objeví jednou nebo opakovaně (např. sezóně) v průběhu života jednotlivého organismu v jeho přirozeném prostředí. Díky aklimatizaci si jednotlivec udržuje výkonnost v různých podmínkách životního prostředí. Abychom jasně odlišili závěry laboratorních a terénních studií, je v ekofyziologii termín aklimatizace používán pro příslušné jevy, které jsou pozorované při přesně stanovených podmínkách experimentu. Termín (adaptivní) plasticita charakterizuje omezený rozsah změn ve fenotypu, kterých může jednotlivec v procesu aklimatizace dosáhnout.

Aclimatization

A change in functional or morphological traits occurring once or repeatedly (e.g., seasonally) during the lifetime of an individual organism in its natural environment. Through acclimatization the individual maintains performance across a range of environmental conditions. For a clear differentiation between findings in laboratory and field studies, the term acclimation is used in ecophysiology for the respective phenomena when observed in well-defined experimental settings. The term (adaptive) plasticity characterizes the generally limited scope of changes in phenotype that an individual can reach through the process of acclimatization.

Nahoru

Aktér (stakeholder)
Osoba nebo organizace, která má legitimní zájem na projektu či předmětu, nebo by byla ovlivněna konkrétní akcí nebo politikou

Stakeholder

A person or an organization that has a legitimate in­terest in a project or entity, or would be affected by a particular action or policy.

Nahoru

Anticipatorní adaptace
Adaptace, která nastane ještě předtím, než jsou pozorovány dopady klimatické změny. Označovaná také jako proaktivní adaptace.

Anticipatory adaptation

Adaptation that takes place before impacts of climate change are observed. Also referred to as proactive adaptation.

Nahoru

Autonomní adaptace
Adaptace v reakci na klima a jeho projevy, bez explicitního plánování nebo vědomého zaměření na řešení klimatické změny.

Autonomous adaptation

Adaptation in response to experienced climate and its effects, without planning explicitly or consciously focused on addressing climate change. Also referred to as spontaneous adaptation.

Nahoru

B

Biomasa
Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa

Nahoru

Biopalivo
Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu. Představují jeden ze způsobů využití biomasy.Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopalivo

Nahoru

Bleskové povodně
Povodeň krátkého trvání s relativně prudkým vzestupem vodní hladiny, kdy časový interval mezi objevením se příčiny a záplavou je kratší než čtyři až šest hodin.

Flash floods

Flood of short duration with a relatively high peak discharge in which the time interval between the observable causative event and the flood is less than four to six hours.

Nahoru

Budování kapacit
Proces posilování předností, atributů a zdrojů dostupných jedinci, společenství,společnosti nebo organizaci k reakci na změnu.

Capacity building

The practice of enhancing the strengths and attributes of, and resources available to, an individual,community,society, or organization to respond to change.

Nahoru

C

Citlivost
Citlivost je míra, nakolik je nějaký systém ovlivněn, ať příznivě, nebo nepříznivě, proměnlivostí klimatu nebo změnou klimatu. Tento vliv může být přímý (např. změna ve výnosech úrody jako odezva na změnu průměru teplot, jejich rozsahu nebo proměnlivosti) nebo nepřímý (např. škody v důsledku nárůstu četnosti pobřežních záplav způsobeného vzestupem hladiny moře). Toto pojetí citlivosti by se nemělo plést s citlivostí klimatu.

Sensitivity

Sensitivity is the degree to which a system is affected, either adversely or beneficially, by climate variability or climate change. The effect may be direct (e.g., a change in crop yield in response to a change in the mean, range, or variability of temperature) or indirect (e.g., damages caused by an increase in the frequency of coastal flooding due to sea level rise). This concept of sensitivity is not to be confused with climate sensit­ivity, which is defined separately above.

Nahoru

D

Diskontní míra
Míra, kterou je současná spotřeba preferována před spotřebou v budoucnosti, za konstatních cen, ale průměrnými příjmy rostoucími v souladu s HDP na osobu.

Discount rate

The degree to which consumption now is preferred to consumption one year hence, with prices held constant, but average incomes rising in line with GDP per capita.

Nahoru

Dodatečná adaptace
Taková adaptační opatření, kde je ústředním cílem zachovat podstatu a integritu systému nebo procesu v daném měřítku.

Incremental AD

Adaptation actions where the central aim is to maintain the essence and integrity of a system or process at a given scale.

Nahoru

Dopady (Důsledky, výsledky)
Účinky extrémních povětrnostních a klimatických jevů a změny klimatu na přírodní a lidské systémy. Dopady se týkají účinků na život, živobytí, zdraví, ekosystémy, ekonomiku, společnost, kulturu, služby a infrastrukturu v důsledku interakce změny klimatu nebo nebezpečných klimatických jevů vyskytujících se v určitém časovém období, a zranitelnosti zasažené společnosti nebo systému. Dopady změny klimatu na geofyzikální systémy, včetně povodní, sucha a vzestupu hladiny moří, spadají do skupiny tzv. fyzických dopadů.

Impacts (Consequences, Outcomes)

Effects on natural and human systems. In this report, the term impacts is used primarily to refer to the effects on natural and human systems of extreme weather and climate events and of climate change. Impacts generally refer to effects on lives, livelihoods, health, ecosystems, economies, societies, cultures, services, and infrastructure due to the interaction of climate changes or hazardous climate events occurring within a specific time period and the vulnerability of an exposed society or system. Impacts are also referred to as consequences and outcomes. The impacts of climate change on geophysical systems, including floods, droughts, and sea level rise, are a subset of impacts called physical impacts

Nahoru

Dopady změny klimatu
"Vlivy změny klimatu na přírodní a lidské systémy. Podle toho, jak jsou zohledněny adaptace, rozlišujeme potenciální dopady a reziduální dopady:Potenciální dopady: všechny dopady, které mohou nastat při předpokládané změně klimatu bez zohlednění adaptace. Reziduální dopady: dopady klimatické změny, které nastanou po adaptaci."

Climate change impacts

The effects of climate change on natural and human systems.
Depending on the consideration of adaptation, one can distinguish between potential impacts and residual impacts.

Potential impacts: all impacts that may occur given a projected change in climate, without considering adaptation.

Residual impacts: the impacts of climate change that would occur after adaptation. See also aggregate impacts, market impacts, and non-market impacts.

Nahoru

E

EEA
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za oblast životního prostředí. EEA sídlí v dánské Kodani a v současnosti má 33 členských států, včetně České republiky. Jedná se o všechny členské státy EU a dále o Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko. EEA má dále navázány kooperační dohody s balkánskými státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, a Srbsko.Byla založena na základě rozhodnutí EU přijatého v roce 1990. Vlastní činnost agentury byla zahájena v roce 1994. Jejím posláním je podporovat udržitelný rozvoj v Evropě. Náplní její práce je shromažďovat, třídit a analyzovat informace týkající se životní prostředí. Její povinností je poskytování včasné, relevantní a spolehlivé informace veřejné správě i veřejnosti.Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_agentura_pro_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD

Nahoru

Ekosystémové služby
Ekologické procesy nebo funkce, které mají peněžní nebo nepeněžní hodnotu pro jednotlivce nebo celou společnost. Ty jsou často klasifikovány na 1) podpůrné služby jako produktivita nebo zachování biodiverzity, 2) poskytování služeb jako potrava, vlákna nebo ryby, 3) regulační služby jako regulace klimatu nebo sekvestrace (pohlcování) uhlíku a 4) kulturní služby jako turismus nebo duchovní a estetické hodnoty.

Ecosystem services

Ecological processes or functions having monetary or non-monetary value to individuals or society at large. These are frequently classified as (1) supporting services such as productivity or biodiversity maintenance, (2) provisioning services such as food, fiber, or fish, (3) regulating services such as climate regulation or carbon sequestration, and (4) cultural services such as tourism or spiritual and aesthetic appreciation.

Nahoru

Ekosystémový přístup
Strategie pro integrovaný management půdy, vody a živých organismů, která podporuje ochranu a udržitelné využívání spravedlivým způsobem. Ekosystémový přístup je založen na aplikaci vědeckých přístupů zaměřených na úrovně biologické organizace, která zahrnuje základní struktury, procesy, funkce a vztahy mezi organismy a jejich přírodním prostředím. Uznává, že lidé, s jejich kulturní diverzitou, jsou integrální součástí mnoha ekosystémů. Ekosystémový přístup vyžaduje adaptivní management pro vypořádání se s komplexní a dynamickou povahou ekosystémů a absencí kompletní znalosti nebo pochopení jejich fungování. Prioritními cíli je ochrana biodiverzity a struktury a fungování ekosystémů za účelem zachování ekosystémových služeb.

Ecosystem approach

A strategy for the integrated management of land, water, and living resourcesthat promotesconservation and sustainable use in an equitable way. An ecosystem approach is based on the application of scientific methodologies focused on levels of biological organization, which encompass the essential structure, processes, functions, and interactions of organisms and their environment. It recognizes that humans, with their cultural diversity, are an integral component of many ecosystems. The ecosystem approach requires adaptive management to deal with the complex and dynamic nature of ecosystems and the absence of complete knowledge or understanding of their functioning. Priority targets are conservation of biodiversity and of the ecosystem structure and functioning, in order to maintain ecosystem services.

Nahoru

Eroze
Proces odstraňování a přepravy zeminy a kamení zvětráváním, pohybem zvětralin a nezpevněných usazenin a působením potoků, ledovců, vln, větrů a podzemních vod.

Erosion

The process of removal and transport of soil and rock by weathering, mass wasting, and the action of streams, glaciers, waves, winds and underground water.

Nahoru

Evapotranspirace
Kombinovaný proces odpařování vody z povrchu Země a transpirace rostlin.

Evapotranspiration

The combined process of water evaporation from the Earth’s surface and transpiration from vegetation.

Nahoru

Extrémní meteorologický jev / Extrémní projev počasí
Extrémní meteorologický jev je takový jev, který je na konkrétním místě a v daném ročním období vzácný. Definice vzácnosti se různí, ale jev je považován za extrémní meteorologický jev, pokud je jeho pozorovaná hodnota menší než 10. nebo vyšší než 90. percentil funkce hustoty pravděpodobnosti odhadnuté na základě pozorování. Z definice se mohou charakteristiky toho, co nazýváme extrémní počasí lišit místo od místa v absolutním měřítku. Když vzorec extrémního počasí přetrvává po nějakou dobu, např. roční období, může být klasifikováno jako extrémní klimatický jev, obzvláště, pokud generuje průměr nebo celkový úhrn, který je sám o sobě extrémní (např. sucho nebo vydatné srážky přes celou sezónu).

Extreme weather event

An extreme weather event is an event that is rare at a particular place and time of year. Definitions of rare vary, but an extreme weather event would normally be as rare as or rarer than the 10th or 90th percentile of a probability density function estimated from observations. By definition, the characteristics of what iscalled extreme weather may vary from place to place in an absolute sense. When a pattern of extreme weather persists for some time, such as a season, it may be classed as an extreme climate event, especially if it yields an average or total that is itself extreme (e.g., drought or heavy rainfall over a season).

Nahoru

F

Flexibilní adaptace
"Takové přístupy k adaptaci, které se zaměřují na nejistý a dlouhodobý charakter změny klimatu. Používají rámce rozhodování založené na hodnocení rizik, určování prahových hodnot a momentů dosažení těchto prahů, které umožňují systematické přizpůsobení adaptačních strategií v reakci na nové informace a měnící se okolnosti.Existují dva hlavní typy flexibilních možností adaptace:

• Rozšíření schopnosti zvládání rizik od začátku: například zvýšení kapacity skladování vody v reakci na očekávané sucho
• Střednědobá opatření: například budování hrází a bariér na moři s většími základy umožňujícími v případě potřeby jejich zesílení."

Flexible AD

Adaptation approaches that focus on the uncertain and long-term nature of climate change by employing a risk-based decision framework involving thresholds and trigger points that enable the systematic adjustment of adaptation strategies in response to new information and changing circumstances.

Two types of flexible options:

• Broadening the coping range from the start: for example, where the capacity of a water storage system is increased in anticipation of drier conditions.

• Allowing for possible mid-lifetime adjustments: for example, building a sea wall with larger foundations to allow for strengthening if required.

Nahoru

H

Hazard / nebezpečí
"Možný výskyt přírodní nebo člověkem vyvolané události nebo trendu nebo hmotných dopadů, které mohou způsobit ztrátu na životech, zranění nebo mají jiné zdravotní dopady, stejně jako poškození a ztráty na majetku, infrastruktuře, živobytí, poskytování služeb, ekosystémech a životním prostředí. Je identifikován sedmi parametry: velikostí, frekvencí, délkou trvání, plošným rozsahem, rychlostí nástupu, prostorovým rozprostřením a časovými intervaly, je to tedy souhrn časové a prostorové pravděpodobnosti výskytu nebezpečného jevu o určité velikosti a intenzitě."

Hazard

The potential occurrence of a natural or human-induced physical event or trend or physical impact that may cause loss of life, injury, or other health impacts, as well as damage and loss to property, infrastructure, livelihoods,service provision, ecosystems, and environmental resources.
In this report, the term hazard usually refers to climate-related physical events or trends or their physical impacts.

Nahoru

I

Individuální adaptace
Adaptace, která je iniciována a implementována jednotlivci, domácnostmi nebo soukromými společnostmi. Je obvykle prováděna ve vlastním zájmu.

Adaptation that is initiated and implemented by individuals, households or private companies. Private adaptation is usually in the actor's rational selfinterest.

Nahoru

K

Klima
Klima v úzkém pojetí je obvykle definováno jako průměrné počasí nebo přesněji jako statistický popis průměru a variability relevantních veličin za určité časové období, od měsíců po tisíce nebo milióny let. Podle definice Světové meteorologické organizace je typické období používané pro průměrování těchto proměnných 30 let. Relevantní veličiny jsou nejčastěji proměnné jako teplota, srážky a vítr. Klima v širším pojetí je stav klimatického systému včetně statistické deskripce.

Climate

Climate in a narrow sense is usually defined as the average weather, or more rigorously, as the statistical description in terms of the mean and variability of relevant quantities over a period of time ranging from months to thousands or millions of years. The classical period for averaging these variables is 30 years, as defined by the World Meteorological Organization. The relevant quantities are most often surface variables such as temperature, precipitation, and wind. Climate in a wider sense is the state, including a statistical description, of the climate system.

Nahoru

Klimatická predikce
Klimatická predikce nebo předpověď je výsledkem pokusu vytořit (počínaje určitým stavem klimatického systému) odhad skutečného vývoje klimatu v budoucnosti, např. v sezónním, meziročním nebo desetiletém měřítku. Protože budoucí vývoj kllimatického systému může být vysoce citlivý na výchozí podmínky, takové predikce jsou obvykle ve své podstatě pravděpodobnostní.

Climate prediction

A climate prediction or climate forecast is the result of an attempt to produce (starting from a particular state of the climate system) an estimate of the actual evolution of the climate in the future, for example, at seasonal, interannual, or decadal time scales. Because the future evolution of the climate system may be highly sensitive to initial conditions,such predictions are usually probabilistic in nature. See also Climate projection, Climate scenario, and Predictability.

Nahoru

Klimatická projekce
Klimatická projekce je simulovaná reakce klimatického systému na scénář budoucích emisí nebo koncentrace skleníkových plynů a aerosolů, obvykle odvozená za využití klimatických modelů. Klimatické projekce se od klimatických predikcí liší v jejich závislosti na použitém scénáři emisí/koncentrací/radiačního působení, který je zase založen na předpokladech ohledně např. budoucího socioekonomického a technologického rozvoje, který může nebo nemusí nastat.

Climate projection

A climate projection is the simulated response of the climate system to a scenario of future emission or concentration of greenhouse gases and aerosols, generally derived using climate models. Climate projections are distinguished from climate predictions by their dependence on the emission/concentration/radiative-forcing scenario used,which is in turn based on assumptions concerning, for example, future socioeconomic and technological developments that may or may not be realized. See also Climate scenario.

Nahoru

Klimatický scénář
Věrohodná a často zjednodušená reprezentace budoucího klimatu, založená na vnitřně konsistentním souboru klimatologických vztahů, která byla vytvořena pro explicitní využití při zkoumání potenciálních dopadů antropogenní změny klimatu, častou sloužící jako vstup do modelování dopadů. Klimatické projekce často slouží jako prvotní materiál při tvorbě klimatických scénářů, ale klimatické scénáře obvykle vyžadují dodatečné informace jako současné pozorované klima.

Climate scenario

A plausible and often simplified representation of the future climate, based on an internally consistent set of climatological relationships that has been constructed for explicit use in investigating the potential consequences of anthropogenic climate change, often serving as input to impact models. Climate projections often serve as the raw material for constructing climate scenarios, but climate scenarios usually require additional information such as the observed current climate. See also Emission scenario and Scenario.

Nahoru

L

Lesní požáry
"Oheň, který vypukne a šíří se v lese a jiném zalesněném území nebo který vypukne na jiné ploše a rozšíří se do lesa a na jiné zalesněné území.Nepatří sem ale předepsané nebo kontrolované vypalování, obvykle s cílem snížit nebo odstranit množství nashromážděného paliva na zemi."

Forest fires

Fire which breaks out and spreads on forest and other wooded land or which breaks out on other land and spreads to forest and other wooded land.
Excludes: Prescribed or controlled burning, usually with the purpose of reducing or eliminating the quantity of accumulated fuel on the ground.

Nahoru

Lidský systém
Jakýkoli systém, v němž hrají lidské organizace a instituce hlavní roli. Často, ale ne vždy, je termín synonymem pro společnost nebo sociální systému. Systémy, jako např. zemědělský systém, politický systém, technologický systém a ekonomický systém jsou všechny lidské systémy.

Human system

Any system in which human organizations and institutions play a major role. Often, but not always, the term is synonymous with society or social system. Systems such as agricultural systems, political systems, technological systems, and economic systems are all human systems

Nahoru

M

Maladaptace
Opatření, která mohou vést ke zvýšení rizika nepříznivých důsledků změny klimatu, zvýšení zranitelnosti vůči změně klimatu nebo zhoršení blahobytu, a to v součastnosti nebo v budoucnosti.

Maladaptation

Actions that may lead to increased risk of adverse climate-related outcomes, increased vulnerability to climate change, or diminished welfare, now or in the future.

Nahoru

Možné dopady
Všechny dopady, které se mohou objevit vzhledem k předpokládané změně klimatu bez adaptace.

Potential impact

All impacts that may occur given a projected change in climate, without considering adaptation.

Nahoru

N

Náklady adaptace
Náklady na plánování, přípravu, facilitaci a implementaci adaptačních opatření včetně nákladů na transformaci.

AD costs

Costs of planning, preparing for, facilitating, and implementing adaptation measures, including transition costs.

Nahoru

Národní akční plán
Národní strategický dokument obsahující návrhy aktivit a řešení problémů v určitých oblastech, jimž čelí konkrétní lidé, hospodářský rozvoj nebo životní prostředí. Je nástrojem realizace národní strategie pro řešení určitého problému.

National Action Plan

A national document outlining plan of action to address problems and issues faced by a particular human, economic development and environment system.

Nahoru

Národní akční programy adaptace
Dokumenty připravené nejméně rozvinutými zeměmi identifikující naléhavé a okamžité aktivity vhodné pro vypořádání se se změnou klimatu. Tyto NAPA jsou pak prezentovány mezinárodní společenství dárců pro podporu.

National AD programmes of action

Documents prepared by least developed countries (LDCs) identifying urgent and immediate activities useful for coping with climate change. The NAPAs are then presented to the international donor community for support.

Nahoru

Nejistota
Vyjádření míry toho, nakolik je hodnota (např. budoucí stav klimatického systému) neznámá. Nejistota může plynout z nedostatku znalostí nebo rozdílných názorů na to, co je známé nebo vůbec poznatelné. Může mít mnoho zdrojů, od měřitelných chyb dat po nejednoznačně definované představy či terminologii, nebo nepřesné projekce lidského chování. Nejistota tedy může být reprezentována kvantitativně, například rozsahem hodnot spočtených různými modely, nebo kvalitativním soudem, například odrážejícím hodnocení týmu odborníků (viz Moss and Schneider, 2000; Manning et al., 2004).

Uncertainty

An expression of the degree to which a value (e.g. the future state of the climate system) is unknown. Uncertainty can result from lack of information or from disagreement about what is known or even knowable. It may have many types of sources, from quantifiable errors in the data to ambiguously defined concepts or terminology, or uncertain projections of human behaviour. Uncertainty can therefore be represented by quantitative measures, for example, a range of values calculated by various models, or by qualitative statements, for example, reflecting the judgement of a team of experts.

Nahoru

Nelinearita
Proces, ve kterém neexistuje jednoduchý proporcionální vztah mezi příčinou a následkem.

Nonlinearity

A process is called ‘non-linear’ when there is no simple proportional relation between cause and effect.

Nahoru

Netržní dopady
Dopady, které ovlivní ekosystémy nebo lidský blahobyt, ale které nejdou jednoduše finančně vyjádřit, např. zvýšené riziko předčasného úmrtí nebo zvýšený počet lidí ohrožených hladem.

Nonmarket impact

Impacts that affect ecosystems or human welfare, but that are not easily expressed in monetary terms, e.g., an increased risk of premature death, or increases in the number of people at risk of hunger. See also market im­pacts.

Nahoru

O

Odolnost
Schopnost společenského nebo ekologického systému zmírňovat vlivy, které ho narušují, při udržení stejné základní struktury a způsobu fungování, funkce samoorganizace a schopnosti přizpůsobení se stresu a změně.

Resilience

The ability of a social or ecological system to absorb disturbances while retaining the same basic structure and ways of functioning, the capacity for self-organisation, and the capacity to adapt to stress and change.

There are different ways in which resilience can be framed; an inventory has been made by the Dutch Climate Changes Spatial Planning research programme.

Nahoru

Opatření s čistým pozitivním dopadem
Politické opatření, které přináší čisté sociální a / nebo hospodářské benefity bez ohledu na to, zda nastane nebo nenastane změna klimatu.

No regret policy

A policy that would generate net social and/or economic benefits irrespective of whether or not anthropogenic climate change occurs.

Nahoru

Opatření s převažujícími pozitivními dopady / opatření s nízkou nejistotou / bezpečná opatření
Opatření, která přináší výhody dokonce v případě, že nedojde ke změně klimatu, jako je například zavedení systému včasného varování před povodněmi a vlnami horka či rozšíření zelených a modrých ploch ve městech pro zlepšení životních podmínek. Náklady těchto opatření jsou malé nebo dokonce záporné v případě uskutečnění všech možných klimatických scénářů. Vyhodnocení a výběr těchto možnosti nezávisí nutně na spolehlivých projekcích dopadů změny klimatu.
Příkladem je např. omezení využívání půdy, tj. zákaz výstavby v určitých oblastech, který může být zrušen, pokud již oblast není v ohrožení.

Low regret option

Low regret options are options that yield benefits even in the absence of climate change, such as implementing early warning systems for floods and heat waves or extending the green and blue spaces in the cities to improve living conditions. This is discussed in more detail in Section 3.3.3 on co-utilising benefits of the adaptation solutions. Low-regret options can also be seen as those whose costs are small or even negative under all plausible climate scenarios. Assessment and selection of these options does not necessarily depend on reliable climate impact projections (Füssel, 2007).
One example of a 'low-regret' adaptation option is restrictive land use, i.e. banning development in certain areas which may be lifted if the area is no longer at risk.

Nahoru

P

Plánovaná adaptace
Adaptace, která je výsledkem promyšleného politického rozhodnutí, založená na vědomí toho, že podmínky se změnily nebo se budou měnit a jsou nezbytná opatření, která by zajistila návrat, zachování nebo dosažení požadovaného stavu.

Planned adaptation

Adaptation that is the result of a deliberate policy decision, based on an awareness that conditions have changed or are about to change and that action is required to return to, maintain, or achieve a desired state.

Nahoru

Pojištění
Druh finančních nástrojů pro sdílení a přenos rizik mezi ohroženými domácnostmi, podniky a / nebo vládami. viz také Přenos rizika.

Insurence

A family of financial instruments for sharing and transferring risk among a pool of at-risk households, businesses, and/or governments.

Nahoru

Potravinová jistota
Situace, kdy lidé mají zajištěný přístup k dostatečnému množství bezpečné a výživné potravy pro normální růst, vývoj a aktivní a zdravý život. Potravinová nejistota může být způsobena nedostupností potravin, nedostatečnou kupní silou, nevhodnou distribucí nebo nevhodným použitím jídla v domácnostech.

Food security

A situation that exists when people have secure access to sufficient amounts of safe and nutritious food for nor­mal growth, development and an active and healthy life. Food insecurity may be caused by the unavailability of food, insufficient purchasing power, inappropriate dis­tribution, or inadequate use of food at the household level.

Nahoru

Povodně
Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Typy povodní dle výskytu:povodně povrchových vod městské pluviální pobřežní povodně vzniklé protržením ledovcových jezer Typy povodní dle příčiny: Povodně z tání sněhu Ledové povodně Dešťové povodně Přívalové povodně.

Floods

The overflowing of the normal confines of a stream or other body of water, or the accumulation of water over areas that are not normally submerged.
Floods include river (fluvial) floods, flash floods, urban floods, pluvial floods, sewer floods, coastal floods, and glacial lake outburst floods.

Nahoru

Pravděpodobnost
"Pokud lze pravděpodobnost výskytu, výstupu nebo výsledku vyjádřit kvantitativně, pak se to ve zprávách IPCC činí použitím standardní terminologie definované následujícím způsobem:Terminologie Pravděpodobnost výskytu / výsledkuPrakticky jisté > 99 %Velmi pravděpodobné > 90 %Pravděpodobné > 66 %Spíše pravděpodobné > 50 % Asi stejně pravděpodobné jako opak 33 % až 66 % Nepravděpodobné < 33 %Velmi nepravděpodobné < 10 %Mimořádně nepravděpodobné < 1 %"
Likelihood

The likelihood of an occurrence, an outcome or a result, where this can be estimated probabilistically, is expressed in IPCC reports using a standard termino­logy defined as follows:

Terminology Likelihood of the occurrence / outcome
Virtually certain >99 % probability of occurrence
Very likely >90 % probability
Likely >66 % probability
More likely than not >50 % probability
About as likely as not 33 to 66 % probability
Unlikely <33 % probability
Very unlikely <10 % probability
Exceptionally unlike¬ly <1 % probability chance of something happening - https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en

Nahoru

Prevence
Přímé zamezení nepříznivým dopadům ohrožení a souvisejících katastrof. Vyjadřuje koncept a záměr zcela se vyhnout potenciálním negativním dopadům prostřednicvím opatřením realizovaným v předstihu. Např. budování přehrad či náspů, které eliminují rizika povodní. Často ale není úplné zamezení ztrát proveditelné a úkolem se stává spíše zmírnění dopadů. Částečně z tohoto důvodu bývají termíny prevence a mitigace zaměňovány.

Prevention

The outright avoidance of adverse impacts of hazards and related disasters. Comment: Prevention (i.e. disaster prevention) expresses the concept and intention to completely avoid potential adverse impacts through action taken in advance. Examples include dams or embankments that eliminate flood risks, land-use regulations that do not permit any settlement in high risk zones, and seismic engineering designs that ensure the survival and function of a critical building in any likely earthquake. Very often the complete avoidance of losses is not feasible and the task transforms to that of mitigation. Partly for this reason, the terms prevention and mitigation are sometimes used interchangeably in casual use.

Nahoru

Protipovodňové zábrany
Protipovodňová zábrana poskytuje dočasnou ochranu před obzvláště vysokými přílivy nebo přívalovými vlnami v místě, kde by mohl proud vody za normálních okoností volně téct.

Wiki - Protipovodňová hráz je uměle vytvořená překážka, která ma za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok nebo vodní plochu.

Flood barriers

A flood barrier provides temporary protection from particularly high tides, or storm surges, at a point where water fl ow or shipping would otherwise be allowed to pass freely.

Nahoru

Předpověď
Vyjadřuje budoucí stav počasí (povětrnostních podmínek). Je vypracována na základě aplikací meteorologických poznatků, jako jsou přízemní pozorování a měření na meteorologických stanicích, aerologická sondážní měření ve vyšších vrstvách atmosféry, družicová a radarová měření, výstupy z regionálních a globálních numerických předpovědních modelů, koncepčních modelů, statistických údajů apod. S pomocí moderních telekomunikačních technologií, které umožňují rychlý přenos dat, výpočetní techniky a na základě naměřených dat, spočtených předpovědních výstupů, vlastní zkušenosti meteorologa, příp. i jeho intuice, meteorolog - synoptik vytváří představu o budoucím vývoji počasí.

Forecast

See Climate prediction and Climate projection: Climate prediction A climate prediction or climate forecast is the result of an attempt to produce (starting from a particular state of the climate system) an estimate of the actual evolution of the climate in the future, for example, at seasonal, interannual, or decadal time scales. Because the future evolution of the climate system may be highly sensitive to initial conditions,such predictions are usually probabilistic in nature. See also Climate projection, Climate scenario, and Predictability.

Climate projection

A climate projection is the simulated response of the climate system to a scenario of future emission or concentration of greenhouse gases and aerosols, generally derived using climate models. Climate projections are distinguished from climate predictions by their dependence on the emission/concentration/radiative-forcing scenario used,which is in turn based on assumptions concerning, for example, future socioeconomic and technological developments that may or may not be realized. See also Climate scenario.

Nahoru

Předvídatelnost
Míra, do jaké lze předpovídat budoucí stav systému na základě znalostí o současném a minulém stavu tohoto systému. Vzhledem k tomu, že znalosti o minulém a aktuálním stavu klimatického systému jsou obecně nedokonalé, stejně jako modely, které využívají tyto znalosti k tvorbě predikcí klimatu, a protože klimatický systém je neodmyslitelně nelineární a chaotický, předvídatelnost klimatického systému je ve své podstatě omezená. I s různě přesnými modely a pozorováním mohou stále existovat limity předvídatelnosti takového nelineárního systému (AMS, 2000).

Predictability

The extent to which future states of a system may be predicted based on knowledge of current and past states of the system. Because knowledge of the climate system’s past and current states is generally imperfect, as are the models that utilize this knowledge to produce a climate prediction, and because the climate system is inherently nonlinear and chaotic, predictability of the climate system is inherently limited. Even with arbitrarily accurate models and observations, there may still be limits to the predictability of such a nonlinear system (AMS, 2000).

Nahoru

Přínosy adaptace
Zamezené náklady škod nebo přínosy vzniklé díky přijetí a implementaci adaptačních opatření.

AD benefits

The avoided damage costs or the accrued benefits following the
adoption and implementation of adaptation measures.

Nahoru

Připravenost
Znalosti a schopnosti vytvořené vládou, odbornými organizacemi, společenstvími a jednotlivci, za účelem účinně předvídat, reagovat, a obnovit se v důsledku dopadů pravděpodobných, hrozících nebo aktuálních nebezpečných událostí nebo okolností.

Preparedness

The knowledge and capacities developed by governments, professional response and recovery organisations, communities and individuals to effectively anticipate, respond to, and recover from, the impacts of likely, imminent or current hazard events or conditions.

Nahoru

Přírodní ohrožení
Přírodní proces nebo jev, který může způsobit ztráty na životech, zranění nebo jiné zdravotní dopady, škody na majetku, ztrátu obživy a narušení poskytování služeb a fungování sociálního a ekonomického systému nebo poškození životního prostředí.

Natural hazards

Natural process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Nahoru

S

Schopnost zvládat problémy a nepříznivé události
Schopnost lidí, institucí, organizací a systémů zaměřit se na nepříznivé podmínky a v krátkodobém až střednědobém horizontu je s pomocí dostupných dovedností, hodnot, přesvědčení, zdrojů a příležitostí zvládnout a překonat.

Coping capacity

The ability of people, institutions, organizations, and systems, using available skills, values, beliefs, resources, and opportunities, to address, manage, and overcome adverse conditions in the short to medium term.

Nahoru

Souhrnné dopady
Celkové dopady sjednocené napříč sektory a/nebo regiony. Agregace dopadů vyžaduje znalost (nebo předpoklady o) relativní důležitosti různých dopadů. Měření souhrnných dopadů zahrnuje např. celkový počet zasažených lidí nebo celkové ekonomické náklady a je obvykle vázáno na čas, místo a/nebo sektor.

Aggregate impacts

Total impacts integrated across sectors and/or regions.The aggregation of impacts requires knowledge of (or assumptions about) the relative importance of different impacts. Measures of aggregate impacts include, for example, the total number of people affected, or the total economic costs, and are usually bound by time, place, and/or sector.

Nahoru

Spolehlivost
Validita zjištění založená na typu, množství, kvalitě a konzistenci důkazů (např. mechanistické porozumění, teorie, data, modely, expertní posouzení) a na míře shody. Spolehlivost je vyjádřena kvalitativně (Mastrandrea et al., 2010).

Confidence

The validity of a finding based on the type, amount, quality, and consistency of evidence (e.g., mechanistic understanding, theory, data, models, expert judgment) and on the degree of agreement. Confidence is expressed qualitatively (Mastrandrea et al., 2010). See Box 1-1. See also Uncertainty.

Nahoru

Sucho
"Nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Lze rozlišit sucho klimatické, půdní a hydrologické. Klimatické sucho je nejčastěji definováno srovnáním srážkových poměrů (méně často poměrů evapotranspiračních nebo bilančních) aktuálního období k období dlouhodobému. Půdní sucho je nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemnich vod (průtoky ve vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, podzemní vody) a jeho vznik je ovlivněn i způsobem lidského užívání vody. Období abnormálně suchého počasí, které trvá dostatečně dlouho na to, aby způsobilo závážnou hydrologickou nerovnováhu. Sucho je relativní pojem, a proto se jakákoliv diskuse, pokud jde o deficit srážek, musí odkazovat na konkrétní diskutovanou činnosti související s množstvím srážek. Megasucho je velmi dlouho trvající a všudypřítomné sucho, které trvá mnohem déle, než je obvyklé, obvykle deset let nebo více. "

Drought

A period of abnormally dry weather long enough to cause a serious hydrological imbalance. Drought is a relative term; therefore any discussion in terms of precipitation deficit must refer to the particular precipitation-related activity that is under discussion. For example, shortage of precipitation during the growing season impinges on crop production or ecosystem function in general (due to soil moisture drought, also termed agricultural drought), and during the runoff and percolation season primarily affects water supplies (hydrological drought). Storage changes in soil moisture and groundwater are also affected by increases in actual evapotranspiration in addition to reductions in precipitation. A period with an abnormal precipitation deficit is defined as a meteorological drought. A megadrought is a very lengthy and pervasive drought, lasting much longer than normal, usually a decade or more. For the corresponding indices, see Box 2.4.

Nahoru

Šedá adaptační opatření
Šedá opatření jsou ta, která jsou založena na technologických a inženýrských projektech a řešeních, např. budování nebo posílení pobřežních a říčních protipovodňových hrází.

Gray AD options

Grey' options that rely on technology and civil engineering projects. 'Grey' actions: technological and engineering solutions. Examples include: building or strengthening of coastal and river flood defences/dykes, and beach 'nourishment';

Nahoru

T

Trvale udržitelný rozvoj
Koncept trvale udržitelného rozvoje byl zaveden ve World Conservation Strategy (IUCN 1980) a má kořeny v pojetí trvale udržitelné společnosti a v hospodaření s obnovitelnými zdroji. Byl přijat Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj (WCED) v roce 1987 a konferencí v Riu de Janeiru roku 1992 jako proces proměny, v němž využívání zdrojů, vedení investic, orientace rozvoje technologií a institucionální změny jsou všechny v souladu a zvětšují jak současný, tak budoucí potenciál k uspokojení lidských potřeb a snažení. SD propojuje politický, společenský, ekonomický a environmentální rozměr.

Sustainable development

The concept of sustainable development was intro­duced in the World Conservation Strategy (IUCN 1980) and had its roots in the concept of a sustainable society and in the management of renewable resources. Adopted by the WCED in 1987 and by the Rio Confer­ence in 1992 as a process of change in which the ex­ploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and insti­tutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations. SD integrates the political, social, econom­ic and environmental dimensions. (Development that meets the cultural, social, political and economic needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)

Nahoru

Tržní dopady
Dopady, které mohou být finančně vyčísleny a přímo ovlivňují hrubý domácí produkt (HDP) – např. změny v ceně zemědělských vstupů a/nebo zboží.

Market impacts

Impacts that can be quantified in monetary terms, and directly affect Gross Domestic Product – e.g. changes in the price of agricultural inputs and/or goods. See also Non-market impacts.

Nahoru

Tvrdá opatření
Zahrnují strukturální oblasti, jako je hmotná infrastruktura, vybavení, zařízení, atd.

Hard measure

Dtructural aspects such as physical infrastructure, equipment, facilities, etc

Nahoru

Tvrdý způsob adaptace
• je založen převážně na umělé člověkem vytvořené infrastruktuře,
• zahrnuje narušení místních komunit a / nebo ekosystémů ve velkém měřítku,
• je komplexní a kapitálově náročné,
• využívá technologie a / nebo procesy vlastněné zahraničními firmami a
• postrádají flexibilitu a adaptabilitu na náhlé změny v projekcích změny klimatu"

Hard adaptation path

A hard adaptation path might:
• rely predominately on artificial human-built infrastructure,
• involve large-scale disturbances to local communities and/or ecosystems,
• be complex and capital-intensive,
• use technologies and/or processes owned by foreign firms, and
• lack flexibility and adaptability to sudden changes in projections of climate change.

Nahoru

V

Veřejná adaptační opatření
Adaptační opatření, která jsou iniciována a prováděna na všech úrovních státní správy a je obvykle zaměřena na kolektivní potřeby.

Public adaptation

Adaptation that is initiated and implemented by governments at all levels. Public adaptation is usually directed at collective needs.

Nahoru

Vlny horka / Horké vlny
Minimálně pětidenní období, ve kterém maximální teplota je minimálně o 5°C vyšší než průměrná maximální teplota pro daný den.
Za horkou vlnu považujeme minimálně pětidenní období, ve kterém maximální teplota je minimálně o 5°C vyšší než průměrná maximální teplota pro daný den. http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1371732804

Heat waves

A period of abnormally and uncomfortably hot weather.

Nahoru

Vodní stres
Stát zažívá vodní stres, pokud se dostupná zásoba sladké vody projevuje vzhledem k jejímu odběru jako významné omezení rozvoje. V globálním hodnocení se povodí s vodním stresem často definují tím, že mají méně než 1000 m3/rok dostupné vody na obyvatele (za­loženo na dlouhodobém průměrném odtoku). Také odběry přesahující 20 % obnovitelné vodní zásoby se používají jako indikátory vodního stresu. Plodina je vystavena vodnímu stresu, pokud množství dostupné půdní vody, a tím skutečné evapotranspirace, je menší než nároky potenciální evapotranspirace.

Water stress

A country is water stressed if the available freshwater supply relative to water withdrawals acts as an import­ant constraint on development. In global-scale assess­ments, basins with water stress are often defined as having a per capita water availability below 1,000 m3/yr (based on long-term average runoff). Withdraw­als exceeding 20 % of renewable water supply have also been used as an indicator of water stress. A crop is water stressed if soil available water, and thus actual evapotranspiration, is less than potential evapotran­spiration demands.

Nahoru

Vyhodnocení adaptace
Proces identifikace možností adaptace na klimatickou změnu a jejich vyhodnocení z hlediska kritérií jako dostupnost, přínosy, náklady, efektivita, účinnost a proveditelnost.

Adaptation assessment

The practice of identifying options to adapt to climate change
and evaluating them in terms of criteria such as availability, benefits,
costs, effectiveness, efficiency and feasibility.

Nahoru

Z

Zelená adaptační opatření
Zelená opatření jsou ekosystémové přístupy, které využívají služeb přírody. Příklady zahrnují diverzifikaci plodin; posilování přirozených zábran, jako jsou duny nebo mokřady; zachování a obnovení zdravých ekosystémů; a zvýšení schopnosti původních rostlinných a živočišných druhů se šířit v krajině bez umělých překážek. Zelená adaptační opatření se snaží využívat přírodu k zachování nebo zvýšení zásob uhlíku a snížit emise uhlíku způsobené degradací a ztrátou ekosystémů. Jakmile jsou zelené adaptační opatření integrována do prostorově organizovaného plánu, jsou známá jako "zelená infrastruktura".

Green AD action

'Green' options that make use of nature. 'Green' actions: ecosystem-based approaches that use the multiple services of nature. Examples include crop diversification; reinforcing natural defences such as dunes or wetlands; maintaining and restoring healthy ecosystems; and enhancing the ability of indigenous plant and animal species to move across landscapes without interruption by man-made obstacles. Green adaptation actions seek to use nature to conserve or enhance carbon stocks, and reduce carbon emissions caused by ecosystem degradation and loss. When green adaptation actions are integrated into a spatially organised plan, they are known as 'green infrastructure'.

Nahoru

Zelená infrastruktura
Zelená infrastrukturaStrategicky plánovaná síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními rysy, jež byla navržena a je řízena s cílem poskytovat širokouškálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech.Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i v městském prostředí.

Green infrastructure approach

A strategically planned network of natural and semi-natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services. It incorporates green spaces (or blue if aquatic ecosystems are concerned) and other physical features in terrestrial (including coastal) and marine areas. On land, GI is present in rural and urban settings. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2013:249:FIN&from=EN)

file:///C:/Documents%20and%20Settings/czpmartinkova/My%20Documents/Downloads/NE176[1].pdf
strategic landscape planning to deliver multiple functions, and for enhancing the peri urban environment approach to land conservation and land use planning, with particular emphasis on ‘life support functions’ of natural processes or ecosystems

‘Green Infrastructure is a strategically planned and delivered network
comprising the broadest range of high quality green spaces and other
environmental features. It should be designed and managed as a
multifunctional resource capable of delivering those ecological services
and quality of life benefi ts required by the communities it serves and
needed to underpin sustainability. Its design and management should
also respect and enhance the character and distinctiveness of an area
with regard to habitats and landscape types.

Green Infrastructure includes established green spaces and new sites
and should thread through and surround the built environment and
connect the urban area to its wider rural hinterland. Consequently
it needs to be delivered at all spatial scales from sub-regional to
local neighbourhood levels, accommodating both accessible natural
green spaces within local communities and often much larger sites in
the urban fringe and wider countryside.’

Nahoru

Změna klimatu
Změna klimatu odkazuje na změnu stavu klimatu, která může být identifikována (např. využitím statistických testů) změnami v průměru a/nebo variabilitě jeho vlastností, a která přetrvává po delší období, typicky dekádu nebo déle. Klimatická změna může nastat v důsledku přirozených vnitřích procesů nebo vnějších sil jako modulace slunečního cyklu, sopečné erupce a přetrvávající antropogenní změny ve složení atmosféry nebo využívání půdy. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) ve svém článku 1 definuje klimatickou změnu jako: "změna klimatu, která je přímo nebo nepřímo připisována lidské činnosti, která mění složení globální atmosféry, a která je, vedle přirozené proměnlivosti klimatu, pozorována po porovnatelná časová období." UNFCCC tak rozlišuje klimatickou změnu v důsledku lidské činnosti měnící složení atmosféry a proměnlivost klimatu v důsledku přírodních příčin.

Climate change

Climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties, and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions, and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use. Note that the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in its Article 1, defines climate change as: “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.”The UNFCCC thus makes a distinction between climate change attributable to human activities altering the atmospheric composition, and climate variability attributable to natural causes. See also Climate change commitment and Detection and Attribution

Nahoru

Zmírňování změny klimatu (mitigace)
Technologická změna a náhrada, která snižuje vstupy zdrojů a emise na jednotku výstupu. Ačkoli by ke snížení emisí vedlo vícero sociálních, ekonomických a technologických politik, pokud se týče změny klimatu, zmírňováním se rozumí zavádění takových politik, jejichž cílem je snížení emisí a zvětšení propadů skleníkových plynů.

Mitigation

An anthropogenic intervention to reduce the anthropogenic forcing of the climate system; it includes strategies and measures to reduce greenhouse gas sources and emissions and enhancing greenhouse gas sinks. Examples of mitigation measures are renewable energy technologies, waste minimization processes and public transport commuting practices, etc.

Nahoru

Zranitelnost
Zranitelnost je mírou toho, nakolik systém podléhá nepříznivým vlivům změny klimatu včetně klimatické proměnlivosti a extrémů a je neschopný si s nimi poradit. Zranitelnost je funkcí povahy, velikosti a rychlosti změny klimatu, kolísání, kterému je systém vystaven, jeho citlivosti a schopnosti adaptace.

Vulnerability

Vulnerability is the degree to which a system is susceptible to, and unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes. Vulnerability is a function of the character, magnitude, and rate of climate change and variation to which a system is exposed, its sensitivity, and its adaptive capacity.

There are different ways in which vulnerability can be framed; an inventory has been made by the Dutch Climate Changes Spatial Planning research programme.

Nahoru