ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Kozmické ptačí louky

Typ: Již realizovaný

Místo: 747 11 Kozmice, Kozmické louky

Kontakty: Ing. Kamil Lisal, mob. 737283535 Ing. Michal Čižmár, mob. 737283525

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Investor : Ing. Kamil Lisal Koinvestor : Pavel Kratochvíl, Ing. Michal Čižmár SEMIX PLUSO, spol. s r.o., ČSOP Ochránce Z prostředků výšeuvedených osob bylo doposud proinvestováno přes 4 mil. Kč zejména na výkup pozemků a projektové práce, výběrová řízení a zpracování žádosti o dotace. Projekt byl financován z SFŽP MŽP – Operačního programu prioritní osy č.6 oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny v částce 5,4 mil. Kč. Přípravou samotného projektu byla pověřena společnost Ekotoxa. Realizaci projektu, která probíhala v období 2013/2014, provedla společnost TALPA-RPF, s.r.o. V srpnu 2015 jsme za finanční pomoci spol. NET4GAS ve výši 444 tis. korun a cca 300 tis. Kč z prostředků investorů instalovali informační cedule, vybudovali pozorovatelnu, která ční do výše přes 7 metrů a poskytuje návštěvníkům výhled na Kozmické ptačí louky bez toho, aby rušili vzácné vodní ptactvo a upravili terén, kolem této pozorovatelny. V současné době jsme dokončili výkup přilehlých pozemků na kterých plánujeme rozšíření areálu Kozmických ptačích luk ze současných 13,1 ha na dvojnásobek, tzn. cca 26,5 ha.

Nominující organizace: 72/08 ZO ČSOP Ochránce IČ: 71221051 adresa sídla: SEMIX PLUSO,spol. s r.o., Rybnícky 338, 747 81 OTICE

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Příroda byla obohacena o nová území, respektive přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.V sedmdesátých létech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace, jejichž výsledkem bylo srovnání terénu a odvodnění území. Vysušení území sice umožnilo pravidelné senoseče, ale nebylo dostatečné pro přeměnu luk na ornou půdu, což byl hlavní záměr. Postupnou degradací území byly louky ochuzeny o orchideje (Dactylorhiza majalis) a další četné druhy tehdy tvořící pestře kvetoucí louky. Příčinou bylo hnojení, mulčování, nevhodně načasovaná seč, myslivecké výsadby – výsadba smrků, kukuřičná polička. Kozmické louky dříve patřily k významným hnízdištím břehouše černoocasého (Limosa limosa). V průběhu roku 2014 bylo možné s potěšením sledovat, jakou pozitivní roli sehrálo toto vodní dílo při zadržení dešťové vody při vydatných deštích v druhé polovině roku 2014. Území Kozmických ptačích luk bude sloužit i pro vědu a výzku. Pro návštěvníky (i školy) jsou přínosné instalované informační tabule a vyhlídková věž. Louky jsou přirozeným prostorem pro případné rozlití řeky Opavy v jarních měsících. Optimalizují vodní režim v krajině. JIž v loňském roce se zde objevilo několik u nás vzácných vodních ptáků. Současně je tato lokalita i významným společenským prvkem. Blízko pozorovatelny vede cyklistická stezka. Obyvatelé okolí mají novou možnost k procházce přírodou.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Realizovaný projekt je jeden z největších a nejpřínosnějších projektů pro přírodu iniciovaný a spolufinancovaný soukromými osobami na ochranu přírody v České republice a v Moravskoslezském kraji. Celý projekt ukazuje, že velké dílo pro přírodu umí několik soukromých osob se zájmem o přírodu a budoucno zorganizovat, překonat obtíže a dotáhnout svoji vizi do úspěšné realizace.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Projekt je zaměřen na revitalizaci vodního toku a mokřadů, zvyšování retence vody v krajině, obnovu a budování malých vodních nádrží.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Obnova základních funkcí říční krajiny – aluvia – údolí nivy řeky Opavy (Kozmické louky) a optimalizace vodního režimu v krajině. Obnova úplně nebo částečně zazemněných tůní a mokřadů, realizace nových mokřadů a tůní. Podpora retenčních schopností krajiny. Celková plocha pozemku a záměru pro rozliv řeky Opavy a navazujících toků řeky Juliánky a Přehyně – 13,1758 ha (do budoucna až 30 ha). Tůně a mokřady 9 objektů o celkové rozloze 13,17 ha. * mělké tůně (0,93 ha) – hloubka do 0,5m, sklon břehů 1:10,A(0,27ha),B(0,19ha),C(0,42ha),E(0,05ha) * středně mělké tůně (0,66 ha) – hloubka do 0,9m, sklon břehů 1:5 až 10, D(0,18ha) boční tůň se sedimentační funkcí na revitalizovaném toku F(0,18ha),G(0,09ha),K(0,16ha),J(0,05ha) * středně hluboké a hluboké tůně (1,68ha) – hloubka do 1,7m (zimovací kapsy), sklon břehu 1:3 až 10, mělké kazetové mělčiny, ostrůvek, H(1,029ha),I(0,65ha). (viz. přiložená mapka) Tůně neslouží pro chov ryb. Revitalizace toku a zpřírodnění melioračních kanálů – nové revitalizované koryto Přehyně délky 800m. Obnova aluviálních luk a šetrného hospodářství Výsadba dřevin a křovin – dosadba solitérních dřevin a doplnění pláště clonící území od cyklostezky Věda a výzkum – naučné tabule, pozorovatelna – území bude sloužit pro vědu a výzkum Podpora ohrožených a chráněných druhů organismů – obnova populací bohatých trávníků, populací bezobratlých, obojživelníků, platů a ptáků (zimoviště živočichů – hrudy).

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Výběr vhodného území probíhal od roku 2006. Do roku 2011 probíhala jednání s vlastníky pozemků a pronajímatelů a následně výkupy pozemků. Jednotlivé připravované kroky se konzultovaly s příslušnými odborníky a současně jsme využili místní a hlavně zahraniční zkušenosti a informace z odborných literatur. Hlavní objekty mokřadů byly naplánovány do dříve poničených a rumištních ploch. Před zahájením projektu byl proveden biologický průzkum. V rámci přípravy vzniklo několik různých verzí řešení projektu. Zvažoval se počet a velikosti jednotlivých tůní a mokřadů, jejich hloubky, odstupňování břehů a způsob napájení. Důležitým ekologicko-ekonomickým problémem bylo najít vhodné umístění pro odbagrovanou zeminu v množství cca 30 tisíc m3, což se nakonec podařilo v blízkosti realizovaného projektu, a to tak, že aby tato zemina nenarušila ráz krajiny a nevznikly umělé "kopce".

Odkazy na doplňují materiály:
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/kozmicke-ptaci-louky-lze-videt-z-nove-pozorovatelny_352667.html http://ostrava.idnes.cz/ptaci-pozorovatelna-v-kozmicich-doz-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150821_2185865_ostrava-zpravy_mav http://www.semix.cz/priroda/galerie-ceduli-kozmicke-ptaci-louky/ http://www.semix.cz/priroda/kozmicke-ptaci-louky/historie-kozmicke-ptaci-louky/ https://www.youtube.com/watch?v=_uTp7YhG17w&feature=player_embedded

Celkové náklady:
Současné náklady projektu jsou cca 10,1 mil. Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Travnaté plochy budou zařazeny do programu agro-enviromentálních opatření v rámci dotací ministerstva zemědělství. Ostatní nutná opatření budou hrazena investorem. Odhadované roční náklady jsou cca 100tis. Kč


Načítám mapu…

  • Kozmické ptačí louky

Seznam všech projektů