ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy

Typ: Již realizovaný

Místo: Národní park Šumava - Vltavský luh. Řešený úsek Žlebského potoka je součástí širokého údolního systému na horním toku Vltavy v oblasti Hornovltavského luhu. Potok je pravostranným přítokem Teplé Vltavy v oblasti pod Dobrou cca 7km JJZ od Volar. Čísl

Kontakty: Správa NP Šumava 1. máje 260 385 01 VIMPERK kontaktní osoba: Ivana Bufková

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Projekt byl realizován v letech 2014-2015, investorem je Správa NP Šumava, dodavatelem firma Zvánovec a.s. Zájmové území řešeného projektu se nachází v cenném území zvaném Vltavský luh, které je součástí NP Šumava. Území je pro své přírodní hodnoty zařazeno mezi Ramsar Sites (Mokřady mezinárodního významu). Projekt byl zaměřen na komplexní nápravu vodního režimu v území zahrnující obnovu původní trasy a funkce vodního toku včetně obnovy záplavového režimu, aluviálních mokřadů a celkového zvýšení retence vody v území. Projekt také řeší obnovu přirozené diverzity a dynamiky vodního toku. Poporu cenných mokřadů v okolní nivě řeší obnovou záplavového režimu potoka a zablokováním a likvidací odvodňovacích kanálů s následným zvýšením hladiny podzemní vody. Revitalizační opatření jsou směrována také na zvýšení biodiverzity území včetně podpory vzácného a kriticky ohroženého druhuperlorodky říční (Margaritifera margaritifera) – prostřednictvím podpory stanovišť využívaných jeho hostitelským druhem, kterým je pstruh říční. V rámci projektu byly průtoky z regulovaných/napřímených úseků Žlebského potoka převedeny do trasy původního koryta v místech,kde toto zůstalo zachováno. Původní koryto bylo v maximální míře respektováno bez větších technických úprav, nezbytné úpravy byly provedeny pouze z důvodů dimenzování na stanovené průtoky odpovídající přirozeným poměrům na lokalitě. V úsecích s neznatelným průběhem původního koryta potoka bylo vytvořeno nové mělké koryto (plochý miskovitý tvar) v maximální míře odpovídající trase původního potočiště. Charakter a parametry nového koryta jsou dimenzovány na stanovené průtoky odpovídající přirozeným poměrům na lokalitě (0,11-0,15 m3/s). Při návrhu dotvarování koryta byly respektovány obecně platné principy a zásady (např. Just a kol. 2003). Při stavbě byly na základě požadavků AOPK zřízeny sedimentační tůně a sedimentační rozlivy za účelem redukce jemných splavenin do toku Vltavy při realizaci stavby. Původní napřímené koryto potoka bylo v délce revitalizace odstaveno a zablokováno instalací příčných dřevěných hrázek v kombinaci s částečným záhozem zeminou z výkopů a břehových valů. Po dokončení stavby byly vzniklé mělké tůně se stagnující vodou mezi příčnými bloky ponechány přirozenému zazemnění a zarůstání mokřadní vegetací. Stejným způsobem byly s pomocí dřevěných přehrádek zablokovány a následně zčásti zasypány i stávající odvodňovací kanály v přilehlých aluviálních mokřadech. Pod vyústěním zatrubněných hlavníků HOZ ze svahů nad nivou do povrchových kanálů v nivě byly vyhloubeny dvě mělké tůně s bočními odtoky tak, aby voda ze zatrubněných hlavníků volně odtékala do nivy. Terénní práce spojené s úpravami i obnovou původního koryta potoka, zablokováním kanálů a vytvořením tůní byly prováděny zejména s využitím odlehčené mechanizace, v některých úsecích byly práce provedeny pouze manuálně.

Nominující organizace: Správa Národního parku Šumava

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Zvýšit zadržování (retenci) vody v krajině. Provedená opatření vrátila potok sevřený do umělého kanálu zpět do jeho přírodního hojně meandrujícícho koryta. Tím prodloužila délku toku protékajícího krajinou o ca 500m, a díky obnovené malé kapacitě koryta toku umožnila přirozený rozliv záplavové vody do potoční nivy a její zasakování v aluviálních mokřadech, čímž přispívá ke zmírnění průběhu případných povodňových vln vody v obdobích extrémních srážek. Podporou rozlití záplavových vod se také obnovují další funkce potočních niv v krajině, zejména ve vztahu k zachycení splavených živin a jejich vrácení zpět do oběhu. Součástí projektu je i obnova aluviálních mokřadů na ploše ca 8 ha, které účinně zadržují vodu zejména v kritických obdobích sucha a podílí se na dosycování zásob podzemní vody.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Realizovaný projekt ukazuje možnost, jak postupně po menších krocích, ale účinně, napravovat poškozený vodní režim v krajině, jehož negativní dopady se dnes stále více projevují v souvislosti s projevy klimatické změny (např. extrémní sucha s deficitem podzemní vody nebo naopak přívalové srážky). Důraz je kladen na řešení respektující přirozené fungování krajiny (vodní toky-mokřady) jako protiklad k technokratickým a velmi nákladným návrhům v podobě umělých a co do efektu často sporných vodních nádrží. Projekt ukazuje metody navrácení uměle napřímeného potoka do původního koryta s možností jeho rozlivu na okolní pozemky a obnovu okolních mokřadů zrušením funkce odvodňovacího systému. Příznivý efekt zablokování odvodňovacích kanálů se např. projevil bezprostředně po revitalizaci i v extrémních podmínkách letošního sucha (2015), kdy okolní krajina byla v kontrastu s obnovovanými mokřady zadržujícími vodu zcela vyprahlá.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Klimatické změny projevující se zvýšenou četností extrémních výkyvů v počasí - zejména kritických period sucha a extrémních přívalových srážek a jejich dopady na vodní režim v krajině. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšenému zadržování vody v krajině ať již ve fungujících mokřadech po dobu suchých period nebo v záplavovém prostoru potoční nivy v období náhlých přívalových srážek.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Obnovit přirozenou trasu potoka v délce 1,7 km včetně mokřadů v jeho záplavovém území a tím: - zvýšit zadržování (retenci) vody v krajině, - podpořit zasakování vody v půdě a zmírnit dopady lokálních povodňových vln v obdobích extrémních srážek, - podpořit zadržování vody v aluviálních mokřadech v obdobích suchých period - zvýšit biodiverzitu včetně podpory vzácných druhů (perlorodka)

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Při realizaci nebylo zvažováno vícero variant, neboť nutná opatření vedoucí k naplnění výše uvedených cílů jsou v principu celkem jednoduchá a zahrnují: 1. Převést potok z narovnaného kanalizovaného úseku zpět do zvlněného přírodního koryta 2. Zablokovat a zrušit původní uměle kanalizovanou trasu toku 3. Zablokovat a zrušit síť odvodňovacích kanálů v okolních mokřadech a potoční nivě tak, aby se vazby mezi potokem a jeho záplavovým územím obnovily a vodní režim se začal blížit přírodnímu stavu

Odkazy na doplňují materiály:
Projekt byl dokončen v listopadu 2015, zatím nebyl nikde prezentován.

Celkové náklady:
3 110 381,- Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Minimální, lokalita bude ponechána spontánnímu vývoji bez údržby


Načítám mapu…

  • Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy

Seznam všech projektů