ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Retence a akumulace vody v krajině na Hodonínsku a Podluží

Typ: Již realizovaný

Místo: Obce: Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Hrušky, Ladná, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice

Kontakty: Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí Masarykovo náměstí 53/1 Hodonín 695 01 Ing. Monika Valášková

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Ve studii se doporučují takové systémy ochrany proti nepříznivým účinkům povrchového odtoku, které v návaznosti na změny technologií hospodaření přinesou omezení erozního smyvu a vyplavování látek z půdního profilu s důsledkem snížení difúzního znečištění vodních toků. Dojde tak ke zvýšení retenční schopnosti území, snížení povrchového odtoku, respektive ke snížení transportu splavenin, a tím ke zvýšení kvality vod. Celý navržený systém řešení komplexní ochrany a organizace povodí je zcela v souladu se zásadami ochrany před povodněmi; - preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany, - efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků, - pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků, - pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní, - na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí. Mezi další opatření se řadí: -organizační opatření (Vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady:velikost a tvar pozemku, delimitace druhu pozemku, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění, protierozní rozmísťování plodin, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin) -agrotechnická opatření (protierozní agrotechnologie na orné půdě, výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků, hrázkování a důlkování povrchu půdy, protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách, zatravnění meziřadí, krátkodobé porosty v meziřadí, mulčování, hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí) -biotechnická a technická opatření Každá obec si bude jednotlivá opatření realizovat samostatně podle svých časových a finančních možností.

Nominující organizace: Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
V důsledku klimatických změn se naše regiony (Hodonínsko, Podluží) velmi potýkají s úbytkem vody, půdní vláhy, suchem, výskytem extrémních srážek a extrémních jevů, které pak následně vedou k erozi a úbytku půdy. To je obzvlášť v našich regionech, kde máme velké problémy s nezaměstnaností také v oblasti zemědělství, další velký dopad na udržitelnost ekonomiky a životní úroveň. Neřešení těchto problémů by vedlo k dalšímu negativnímu prohloubení. Tato studie nám pomohla zabránit poteninciálním škodám a přinesla pozitivní ekonomické a sociální efekty.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Naše aktivita je zajímá, neboť máme zpracované studie, které se zabývají retencí a akumulací vody v krajině, protierozním a protipovodňovým opatření. Jedná se o dokument, prostřednictvím kterého známe plochy soustředěného odtoku vod, které se budeme snažit např. zatravňovat, aby se nesplavovala nejúrodnější půda jižní Moravy do kanalizací. Studie také navrhuje ideové návrhy na možné poldry, další technická a biotechnická opatření k zadržení vody v krajině (řešení sucha), řešení zabraňující půdní erozi. Touto problematikou je nesmírně důležité se zabývat, neboť naše území je postiženo větrou, vodní erozí, suchem a musíme činit takové kroky, abychom tomu mohli alespoň o něco předejít a snižovat negativní důsledky.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
V rámci projektu "Retence a akumulace vody v krajině na Hodonínsku a Podluží" byla zpracována Studie erozních a odtokových poměrů a návrh ochranných opatření na území obcí Hodonínska a Podluží". Bylo řešeno riziko sucha, povodní, větrné, a vodní eroze, erozní ohrožení na ZPF.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Cílem adaptačního opatření bylo: 1) zpracování analytické části a) erozní analýza - výpočet erozního smyvu a stanovení erozních ohrožení b) stanovení odtokových poměrů c) definování kritických profilů a jejich sběrných ploch d) místní šetření, projednání s vedením obce e)analýza a vyhodnocení územních plánů, územně plánovací dokumentace a stávající projektové dokumentace 2) zpracování návrhové části a) návrh opatření v ploše povodí - návrh protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí včetně opatření k zadržení vody v krajině; situační řešení jednotlivých návrhů; návrh základních parametrů u navržených opatření; ověření územně-technických podmínek realizovatelnosti u prioritních opatření (územní limity, inženýrské sítě atd.) b) vyhodnocení účinnosti navrhovaných protierozních řešení c) projednání navrhovaných opatření s dotčenými subjekty (obec, uživatel pozemků, dotčená veřejnost) 3) výstupy projektu a) analytická část • průvodní a technická zpráva (vymezení zájmového území studie, popis území), erozní poměry, odtokové poměry, definování kritických profilů a jejich sběrných ploch • mapové výstupy – analytické mapy (současný erozní smyv, erozní ohrožení na ZPF, směry a akumulace odtoku, čísla odtokových křivek CN, plochy rozhodující z hlediska tvorby povrchového odtoku, kritické profily a jejich sběrné plochy), další mapové výstupy (přehledná mapa, pracovní mapa konkrétního zájmového území, mapa dotčených uživatelů pozemků – zemědělci), tabulky, grafy b) návrhová část • průvodní a technická zpráva - návrh plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany, vymezení výsledného situačního řešení, vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření, stanovení prioritních opatření, vyhodnocení a závěry navržených protierozních opatření pro projednání s dotčenými skupinami uživatelů • mapové výstupy – situační řešení všech navrhovaných opatření, mapa vyhodnocení účinnosti všech navržených PEO a PPO opatření na erozní smyv a stupeň erozního ohrožení pozemků, mapa vyhodnocení účinnosti všech navržených PEO, PPO a PBPO na odtokové poměry, mapa uživatelských vztahů a dotčení ostatních zájmů a subjektů, situace prioritních opatření pro projednání • tabulky, grafy, dokladová část

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Uvažovaná varianta byla pouze jedna a to zpracování studií pro obce na Hodonínsku a Podluží.

Odkazy na doplňují materiály:

Celkové náklady:
980 100,- Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Individuální - dle obce


Načítám mapu…

    Seznam všech projektů