ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Jelení potok v km 0,000-2,570

Typ: Již realizovaný

Místo: vodní tok Jelení potok, úsek říčního km 0,000-2,570, IDVT 10216242, ČHP 2-02-01-0220, k. ú. Nové Heřminovy, Čaková, obec Nové Heřminovy, Čaková, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Kontakty: Mgr. Tomáš Řeha, tel. 956 951 202, mobil: 724 523 963

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: V rámci realizovaných opatření byly vybourány staré konstrukce, stávající trasa toku byla rozvolněna a prodloužena, vznikly nové retenční prostory-průtočné i boční tůně a mokřady. Došlo k rozčlenění hloubky koryta, snížení podélného spádu a vrácení nivelety na hodnotu jako v přirozených úsecích. Byla vytvořena údolní niva se šířkou ve dně 2 - 3 m a v koruně 7 - 9 m, protisměrné na sebe navazující oblouky různého poloměru a příčné objekty vytvářející přirozené tůně a klidová místa s proudovými stíny. Z důvodu vytvoření optimální migrační prostupnosti jsou jako příčné objekty využity vytvořené balvanité pasy a prahy s hydrotechnickou výškou max. 0,4 m. Budou postaveny čtyři příčné zemní hrázky délky 51 - 66 m a výšky 0,3 - 0,6 m, které nepřehrazují tok, ale pouze navazující údolní nivu a podpoří tak při vyšších průtocích rozliv do nivy a tůní. Tůně budou jak obtočné tak i průtočné, s nezámrznou hloubkou s výškou vodního sloupce 0,8 m. Revitalizace toku byla provedena v ř. km 0,431 - 2,463, úsek km 0,000 - 0,431 byl vynechán pro nesouhlas vlastníka dotčených pozemků. Zakázku realizovala na základě veřejného zadávacího řízení firma Christos Liolios-RYCHLOSTAV, IČO 12669750, celou v roce 2014.

Nominující organizace: Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
zlepšení ekologických podmínek lokality (migrační prostupnost pro vodní a na vodu vázané organismy, vytvoření nových stanovišť-mokřady, tůně apod.->možnost zvýšení druhové biodiverzity), zvýšení retence vody v krajině má také nepřímý vliv i na částečnou transformaci povodňové vlny

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Domníváme se, že se jedná o jeden z úspěšných projektů, který by mohl ukázat, jak lze provádět úpravy toků mimo intravilány obcí ve snaze zlepšit jak ekologické podmínky v krajině tak částečně protipovodňovou ochranu navazujícího území transformací povodňových průtoků umožněním rozlivů, ať už řízených či neřízených do volné krajiny. Velkým předpokladem pro projekty tohoto typu je však spolupráce a ochota vlastníků dotčených pozemků poskytnout/prodat potřebné části pozemků za rozumných podmínek pro realizaci těchto opatření.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
sucho

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
rozvolnění toku, obnovení přirozeného či přírodě blízkého vinutí toku, umožnění rozlivů v krajině, zvýšení retence vody v krajině, zpomalení odtoku

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
variantní řešení nebylo uvažováno, samotná oprava předchozí dožívající úpravy by byla ekonomicky výhodnější avšak její účel již pozbyl v rámci vývoje území smyslu. Z tohoto důvodu se přistoupilo k myšlence navrácení vodního toku přírodě blízkému stavu.

Odkazy na doplňují materiály:
Projekt byl prezentován na Konferenci Vodní toky 2015 konané ve dnech 24.-25.11.2015 v Hradci Králové. Prezentace však doposud nebyla na internetu nikde veřejně zpřístupněna.

Celkové náklady:
celkové stavební náklady činily 4 236 700,- Kč bez DPH

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
nepředpokládají se


Načítám mapu…

  • Jelení potok v km 0,000-2,570

Seznam všech projektů