ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Revitalizace pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka

Typ: Již realizovaný

Místo: Osada Nová Oleška, obec Huntířov, katastrální území Nová Oleška Extravilánové polohy obce tvořené loukami a pastvinami, které přímo navazují na okraj osady Nová Oleška

Kontakty: Ing. Ivana Kučerová, 725 184 507 Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: ‐ celková délka nahrazeného kanalizovaného toku 348 m ‐ celková plocha nově vytvořených mokřadů (tůně) v kanalizovaném toku 940 m2 ‐ celková délka nového toku přírodního typu (revitalizace) 480 m ‐ celková plocha vytvořených stálých mokřadů v nivě (výška hladiny od 0,8 do 0 m) cca 10 100 m2 Lesy České republiky, s.p. Revitalizace PBP Bynoveckého potoka I. etapa ‐ mimo obec Terén Design, s.r.o. Technická zpráva ‐ DSP A.‐B. Průvodní a souhrnně technická zpráva Rekonstrukce ‐ úprava ‐ rybníku s rozšířením a navýšením hráze s vybudováním bezpečnostního přelivu, osazením nového výpustného objektu. • Vybudování průtokového hrazení s mokřadem. • Revitalizace zahloubeného kanalizovaného úseku vodního toku vedoucího luční tratí. Vytvořením nového koryta toku, odpovídajícího běžným přírodním rozměrům v územích daného typu. • Rekonstrukce ‐ stávajícího rozpadlého suchého poldru na tůň s přetékanou hrází • Rekonstrukce stávajícího rybníka se zvětšení retenčního prostoru a vybudováním objektů • Vvýsadba dřevin ‐ celková dotčená plocha aktivní nivy I. etapy po revitalizaci cca 63 000 m2 ‐ celková plocha aktivní nivy revitalizovaného potoka, vč. zátopy rybníka cca 30 000 m2 ‐ celková plocha aktivní nivy revitalizovaného potoka, bez zátopy rybníka cca 23 000 m2 ‐ celková plocha stálého mokřadu tůně s přetékanou hrází cca 3 500 m2 ‐ celková plocha stálého mokřadu ve "zdrži" průtokového hrazení cca 1 670 m2 ‐ celková plocha rybníku při normální (provozní) hladině cca 4 960 m2 ‐ celkový objem zadržené vody v rybníku při normální (provozní) hladině cca 4 100 m3 Stavbu realizovaly Lesy České republiky, s.p., prostřednictvím zhotovitele vybraného na základě otevřeného výběrového řízení firmy Zvánovec a.s. v letech 2013 - 2014

Nominující organizace: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova1106/19 Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
- transformace povodňové vlny - tj. zamezení zaplavování nemovitostí v osadě Nová Oleška - příznivé dopady na rozvoj druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, což bude mít kladné účinky rovněž pro rozvoj biodiverzity v dotčeném a zprostředkované i navazujícím území.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Jedná se o komplexní řešení nakládání s dopadajícími srážkovými vodami, kdy je cílem transformace povodňových průtoků na neškodné průtoky se snahou o maximální zadržení spadlých srážek přímo v povodí

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Bylo komplexně řešena optimalizace způsobu nakládání s povrchovými vodami pocházejícími ze srážek - omezení škod působených povodňovými průtoku a zároveň akumulace vod v povodí pro postupné uvolňování v období sucha

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
- eliminace škod způsobených povodňovými průtoky v osadě Nová Oleška tůní s přetékanou hrází, průtočným hrazením a zásadním zvětšením retenčního prostoru rybníka - akumulace vod pro období sucha v drobných tůních v místě původní trasy koryta - vznik mokřadních ploch v místech navazujících na průtočné hrazení a na tůň s přetékanou hrází (akumulace podpovrchových vod pro období sucha) - akumulace povrchových vod pro postupné uvolňování v období sucha v místě tůně s přetékanou hrází - akumulace povrchových vod pro postupné uvolňování v období sucha v rekonstruovaném rybníku - vytvoření přirozeného koryta drobného vodního toku v místě přirozené údolnice s možností vývoje koryta v nivě

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
V rámci projektu nebyly řešeny varianty, návrh řešení vychází z konkrétní konfigurace terénu.

Odkazy na doplňují materiály:

Celkové náklady:
3 020 000 Kč (včetně PD)

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
95 000 Kč (nájemné za pozemky + pěstební péče)/rok


Načítám mapu…

  • Revitalizace pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka

Seznam všech projektů