ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Zavodňování Kněžpolského lesa

Typ: Již realizovaný

Místo: Majetek města Uherské Hradiště na k.ú. Kněžpole a k.ú. Topolná

Kontakty: Mgr. Pavel Hubáček Město Uherské Hradiště Tel.: 572 525 241

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Celková délka zemních zavodňovacích kanálů je 5,685 km. Trasy těchto kanálů byly výškově a polohopisně zaměřeny. Tato základní síť je ve skutečnosti doplněna řadou dalších depresí a menších příkopů, které závlahovou vodu mohou rozvádět dále do jednotlivých lesních ploch až do nejbližšího okolí jímacího území vodního zdroje Kněžpole, čímž nesporně dochází k posílení vydatnosti prameniště. Na severní hranici Kněžpolského lesa je realizován odběrný objekt, mající charakter hrázové propustě, kterou bude voda odtékat do prostoru Kněžpolského lesa při průtoku cca 0,300 - 0,500 m3/sec a vyšším. Na odběrný objekt potom navazuje mělký neopevněný příkop, jeho koryto je trasováno volně, s proměnlivou šířkou, svahováním i hloubkou. Tento mělký příkop je oboustranně ohraničen nízkými hrázkami (převýšení nad terénem o 30 - 40 cm), které jsou realizovány v proměnlivé vzdálenosti od okraje příkopy 0-10 m. S ohledem na spádové poměry se jedná o vytvoření koridoru pro nasměrování vody do plochy "B". Dále je voda rozváděna prostřednictvím stávajících i nově budovaných částí kanálů rozváděna do řešeného území. Realizovaná akce v souhrnu prací představuje zbudování dvou drátokamenných odběrných objektů, jednoho vypouštěcího zařízení a osmi dlážděných brodů na křížení lesních cest, přičemž celkový objem nových výkopů byl 16.220 m3 zeminy a při úpravě původních částí kanálů se jednalo o práci s 12.830 m3 zeminy. Odhadovaný objem množství vody při průtoku na úrovni jednoleté vody činí cca 50 000 m3. Realizace projektu proběhla od června 2010 do února 2011. Dodavatelem stavebních prací se stala společnost JASS-UNI s.r.o., IČ 607 43 638, 687 05 Jalubí. Autorem projektu je TERRA Projekt, IČ 137 00 987, Ing. Tomáš Horký, 687 06 Modrá.

Nominující organizace: Město Uherské Hradiště

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Základním cílem projektu je výrazné zvýšení ujímavosti sazenic a zlepšení mikroklimatu v lese, a to zprovozněním původního napouštěcího systému, neboť to bylo v posledních deseti letech řešeno pouze s pomocí několikanásobného postřiku nově zalesňovaných pasek hasičskými cisternami. S tím souvisí obnova procesu zavlažování lužního lesa, které bude znovu přirozeným jevem, který ovlivní početní stav a výskyt drobných vodních živočichů (včetně vzácných druhů). V Kněžpolském lese, který je majetkem města a bezprostředně navazuje na sídliště v městské části Jarošov, se nachází přírodní rezervace Kanada, osídlená bobrem a přírodní rezervace Trnovec, která je přirozeným hnízdištěm volavek. Právě z tohoto důvodu je les pod stálou turistickou a rekreační zátěží. Pro další fázi je připraven záměr na zbudování soustavy turistických odpočivadel, naučné stezky kolem hlavní aleje, a zřízení mokřadu, kde by mohli návštěvníci lesa pozorovat vzácné druhy živočichů, kteří jsou v lužním lese zastoupeni. Na místě je třeba zdůraznit, že 100 % způsobilých nákladů projektu bylo hrazeno prostřednictvím Operačního projektu Životní prostředí.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Lužní lesy jsou stále považovány za ekosystém s největší produkcí biomasy, byť obvyklý bohatý přísun živin a vody při jarním tání je po regulaci řeky Moravy spojen spíše s katastrofickou povodní (1997, 2004), než běžným způsobem, který může být člověkem vhodně ovlivněn ve prospěch věci samé. Tyto lesy patří mezi velmi vzácné lesní ekosystémy a ohrožené typy vegetace, a jsou díky bohatému přísunu živin a vody z pravidelných záplav považovány za soubory s největší produkcí biomasy. Obrovská produktivita ekosystému lužního lesa bývá dokonce srovnávána s tropickými deštnými pralesy. Pro strukturu a funkce ekosystému lužních lesů je rozhodující hydrologický (záplavový) režim půdy, který se po zrušení soustavy vzniklé při regulaci řeky Moravy ve 30. letech minulého století (kromě povodňových stavů) již neopakuje. Z 80 % byl využit stávající systém původních závlahových kanálů, který nebyl funkční téměř 70 let, tj. od roku 1948 (!). Znovuoživení lesa se vzácnou se může stát velkou inspirací pro děti a mládež ve školních i mimoškolních aktivitách environmentální výchovy či ekologicko-výchovných programů. Ostatně o tom, že aktivita bezesporu prospěšná je, vypovídá i fakt, že projekt "Zavodňování Kněžpolského lesa" se stal pro rok 2011 Stavbou roku Zlínského kraje v kategorii Dopravních, inženýrských a ekologických staveb.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
V lesích města Uherské Hradiště na k.ú. Kněžpole se vyskytuje systém starých závlahových kanálů a příkopů o délce 5,230 km, který byl v minulosti - až do roku 1948 - pravidelně využíván k řízenému zaplavování lužního lesa v období sucha tak, aby nedocházelo ke škodám na mladých lesních porostech. Tento systém bylo možno s poměrně malými náklady obnovit, aby se jednak zlepšil celkový stav lesa a současně, a to především, zmenšil vláhový deficit v půdě. Navíc vláhový deficit stoupal proto, že zde místní vodárny a kanalizace nepřetržitě odebírají cca 25 litrů vody za vteřinu k její následné úpravě na pitnou či pro použití v domácnostech, takže svrchní vrstva půdy byla permanentně suchá, lužní les vysychal. Zcela se měnilo mikroklima na daném území o velikosti 170 ha, které začínalo mít fatální vliv na vzácnou faunu a flóru.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Realizovaná akce v souhrnu prací představuje zbudování dvou drátokamenných odběrných objektů, jednoho vypouštěcího zařízení a osmi dlážděných brodů na křížení lesních cest, přičemž celkový objem nových výkopů byl 16.220 m3 zeminy, a při úpravě původních částí kanálů se jednalo o práci s 12.830 m3 zeminy. Odhadovaný objem množství vody při průtoku na úrovni jednoleté vody činí cca 50 000 m3.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Když se uvažovalo o zdrojích a možnostech doplnění deficitu vody do řešeného území, existovaly tři potencionální zdroje: řeka Morava, říčka Březnice a potok Búrava. S ohledem na obvyklou výšku „normální hladiny“ v řece Moravě bylo využití této vody pro zavodňování nereálné. Tok říčky Březnice je výrazně vodnější než potok Búrava, ale s ohledem na ochranu jímacího území Kněžpole nebylo možno garantovat potřebnou kvalitu vody, která by je svým způsobem měla výrazně dotovat. Březnice totiž protéká řadou obcí a tedy takový zdroj by představoval řadu rizik, a proto byl k zavodňování využit tok Búrava, který jde jednak středem Kněžpolského lesa a především nikde na svém toku neprotéká žádným osídlením, a tudíž není nositelem obvyklého znečištění. Vodoteč Búrava pramení na k.ú. Oldřichovice na okrese Zlín, a ústí do říčky Březnice na jižním okraji Kněžpolského lesa na k.ú. Jarošov. Koryto obou toků (Březnice a Búrava) bylo v minulosti upravováno, podle nejstarší dochované dokumentace již kolem roku 1894. Úsek v k.ú. Topolná byl naposledy upravován v roce 1968-9, kdy byla na Búravě vybudována odvodňovací čerpací stanice v km 2,760. Plocha povodí Búravy činí 20,3 km2. Délka toku od pramene po zaústění činí 12 km, podélný profil 0,052 % (0,52 promile), šířka ve dně 2 m, sklony svahů 1 : 1,5, hloubka cca 2 m. Na zájmové ploše vybrané pro řešení projektu se nacházely zachované části zemních kanálů různých a velmi proměnlivých rozměrů, které v minulosti sloužily mimo řízené zavodňování i k optimalizaci vodního režimu v lesních porostech. Části těchto kanálů byly zcela funkční bez úprav, některé části byly již zazemněné. Všechny propustky v místech křížení kanálů a polních cest byly v dezolátním stavu a vyžadovaly rekonstrukci. Pro potřeby zavlažování řešeného území byly vytipovány hlavní páteřní kanály, kterými mohla být závlahová voda distribuována do celého řešeného území.

Odkazy na doplňují materiály:
Projekt byl prezentován na řadě míst. A to např. na oficiálních webových stránkách města Uherské Hradiště (viz https://www.mesto-uh.cz/Articles/22372-2-Zavodnovani+Knezpolskeho+lesa.aspx), informace vyšly v místních denících a periodikách, o projektu byl natočeno i dvacetiminutový film a v neposlední řadě byla o něm natočena krátká reportáž České televize (http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/177178-v-soutezi-stavba-roku-slavil-uspech-ekologicky-projekt/).

Celkové náklady:
4 407 336,00 Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Neočekáváme. Realizace je chápána jako trvalý udržitelný pozitivní proces.


Načítám mapu…

  • Zavodňování Kněžpolského lesa

Seznam všech projektů