ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Čistá voda pro Plzeň - 1. etapa

Typ: Již realizovaný

Místo: Povodí řeky Úhlavy: 1000 km2, modelové území: Příchovický potok, 40 km2

Kontakty: Fakulta managementu VŠE, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., tel.: 724005282

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Projekt se v roce 2015 zaměřil na katastrální území Kucíny (obec Příchovice) a katastrální území Dolce (obec Dolce). Pro oba katastry byla zpracována studie variant řešení KoPÚ. Navázala řada workshopů, osobních jednání a setkávání s vedením obcí, občany a vlastníky pozemků, jejichž obsahem bylo především seznámení s příčinami negativních jevů v povodí, riziky plynoucími z klimatických změn a s možnostmi řešení. Zároveň byly vysvětleny principy a možnosti KoPÚ, pokud jsou realizovány důsledně a s ohledem na zájmy místních komunit. Celý proces je podrobně popsán v závěrečné zprávě. Podpisy vlastníků nutné pro zahájení KoPÚ se v Kucínech již podařilo získat, v Dolcích jednání proběhne 27.11.; je přislíbena podpora i podpora ze strany Pozemkového úřadu v Plzni. Předpokládá se, že projekt bude pokračovat v roce 2016 v dalších katastrech v povodí Příchovického potoka.

Nominující organizace: Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci,

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Koncepční revitalizace krajiny je spojena s úpravami, jež odstartují proces obnovy a stabilizace vodního režimu povodí a půdy; to vše při současném rozšíření a diverzifikaci vhodných zemědělských kultur. Navazující rozvoj přírodě blízkých ekosystémů sleduje i zájem důsledné podpory funkce transpiračního chlazení a biodiverzity. Plošné uplatnění tohoto zájmu přispěje ke stabilizaci klimatu a zmírnění výskytu extrémních povětrnostních situací i v regionálních měřítcích. Zásadou, již nelze pominout, je moudré uvedení revitalizačních opatření a změn do souladu se zájmy udržitelného života venkova. Jde o nastolení souladu mezi specifickými bio a socioekologickými vztahy v krajině, o vytvoření systému, v němž jsou sladěny zájmy ochrany krajiny a jejích funkcí se zájmy místních komunit. Současná zemědělská krajina nyní nabízí jen velmi omezené možnosti pracovního uplatnění obyvatel; cílem revitalizace krajiny (a KoPÚ) tak musí být nejen zlepšení jejích ekologických funkcí, ale i podpora rozmanitosti činností v zemědělství, zvýšení atraktivity pro cestovní ruch i pro činnost malých zpracovatelských firem využívajících nové místní zdroje (např. sady, rychle rostoucí dřeviny, opomíjené tradiční plodiny, místní energetika - RRD aj.). I proto je nutné, aby KoPÚ důsledně reagovaly nejen na potřeby krajiny samotné, ale i na zájmy kvality života obyvatel venkova.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Domníváme se, že význam našeho projektu tkví zřejmě ve správném uchopení skvělého nástroje, jímž jsou komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), v zájmu revitalizace krajiny a zvýšení její odolnosti vůči některým negativním projevům klimatických změn. Význam připisujeme zejména odstartovaného procesu KoPÚ "zdola", založeného na získávání různých spojenců a na práci s místními komunitami; důraz je kladen nejen na EVVO, ale i na ekonomická hlediska dopadů nevhodného managementu krajiny (pokles půdní bonity vlivem eroze a nedostatku organické složky). Využití principu KoPÚ je klíčové zejména v oblasti řešení vlastnických vztahů k půdě; bez tohoto nástroje je např. velmi žádoucí revitalizace pramenišť prakticky nemožná. Domníváme se, že vytvořený model bude možné uplatnit v zemědělských povodích celé ČR.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Současné jednostranné zemědělské hospodaření ve většině povodí ČR zvyšuje ekologickou nestabilitu krajiny - omezuje její schopnost odolávat různým projevům klimatických změn (změna chodu počasí; extrémní povětrnostní jevy). Důsledkem jsou záplavy, eroze, sucha atd. Ukazatelem narušených odtokových poměrů v povodí Úhlavy byl extrémně zvýšený obsah pesticidů v pitné vodě v Plzni (bylo nutné i asi sedmkrát změkčit normu pro pitnou vodu). Řešení tohoto problému zaměřené na komplexní revitalizaci krajiny povodí (obnova krajinných prvků, revitalizace malých toků a pramenišť, změny kultur atd.) je zároveň krokem ke zvýšení ekologické stability krajiny a odolnosti vůči mnoha projevům změn klimatu; podpořeno bude chlazení (stabilizace místního klimatu); zvýšení odolnosti proti suchu; omezení možností vzniku povodní a záplav. V rámci změn zemědělského hospodaření je výzvou i možnost uplatnění produkce rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě; jejich využití v místní energetice, postavené v malých obcích především na spalování uhlí, by mělo značný význam nejen pro stabilizaci mmístního klimatu a odtokových poměrů, ale i pro omezení uvolňování uhlíků do ovzduší, a naopak pro jeho žádoucí navrácení do půdy.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Hlavním cílem projektu je vytvořit informační a osvětovou podporu pro kladné rozhodnutí vedení obcí a vlastníků pozemků o požadavku na přípravu a provedení komplexních pozemkových úprav katastrálním území Dolce a Kucíny, jejichž realizace bude klást důraz na stabilizaci odtokových poměrů (kvalita i kvantita vody; prevence dopadů klimatických změn). Pro dosažení hlavního cíle byly stanoveny tyto dílčí cíle: 1.Vytvořit společenské podmínky pro realizaci KoPÚ. 2.Získat významné „spojence“ pro realizaci KoPÚ. 3.Zvýšit povědomí veřejnosti o významu vhodného managementu krajiny pro stabilizaci odtokových poměrů v řekách. 4.Vytvořit podklad pro žádost o provedení komplexní pozemkovou úpravu k.ú. Dolce a Kucíny. 5.Vypracovat rámcový návrh opatření (stabilizačních, protierozních apod., včetně zdůvodnění). 6.Získat podpisy vlastníků 50 % zemědělské půdy. 7. Prakticky ověřit postup komunitně vedené práce v obcích zaměřené na prevenci komplexních negativních dopadů klimatických změn na základě využití KoP.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Na základě komunitně vedeného procesu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) požadovaných vedením obce "zdola" budou pro jednotlivé katastry zpracovány takové projekty KoPÚ, které důsledně zohlední potřeby krajiny vyplývající z nároků na stabilizaci odtokových poměrů a prevenci negativních dopadů klimatických změn (extrémní projevy povětrnosti - přívalové srážky, vichřice, sucha; navazující eroze atd.). Předpokládá se úzká spolupráce dobře informovaných vedení obcí a vlastníků (včetně zapojení současných řešitelů projektu) s příslušným pozemkovým úřadem (spolupráce navázána) a projekční kanceláří. Důraz bude kladen na spolupráci s místní komunitou a využití dobrovolnické práce (zejména EVVO pro vybrané cílové skupiny).

Odkazy na doplňují materiály:
Záznam prezentace projektu pro nově zvolené zastupitele obcí v povodí Příchovického potoka (listopad 2014) http://youtu.be/n-DZoKLYGp0 Televizní dokument shrnující problematiku managementu povodí Úhlavy (listopad 2012) http://tv.sms.cz/televize/CT2/20121104/1540056876-Nedej-se?porad_stav=archiv Televizní dokument navazující na modelový projekt, který staví do širšího kontextu krajinného managementu (jaro 2015) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/video/

Celkové náklady:
Projekt je od roku 2012 řešen na dobrovolnickém základě; v roce 2015 poskytlo město Plzeň 80 tis. na nezbytnou režii.

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Pro celou ČR se předběžně odhaduje asi 30 miliard investovaných během asi pěti let


Načítám mapu…

  • Čistá voda pro Plzeň - 1. etapa

Seznam všech projektů