ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Závlaha odpadní vodou

Typ: Již realizovaný

Místo: Ketkovice, Česká republika

Kontakty: Michal Plotěný, tel.: 724 768 192, plotenym@asio.cz

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: v tomto konkrétním případě jde o pilotní projekt firmy ASIO, spol. s r.o. s cílem ověřit závlahu odpadní vodou s využitím podzemních kapkové závlahy, což je způsob, který by spojoval hned několik efektů využitelných v praxi ve velkém, a sice minimalizaci nákladů spojených s čištěním odpadní vody a naopak zisk vody s využitelnými živinami pro závlahu, navíc i využití toho, že odpadní voda na rozdíl od srážkové vzniká kontinuálně. Zatím k uvedenému způsobu závlahy, který se ověřuje, byla nedůvěra jak po technické stránce – nebezpečí zanesení zavlažovacího systému, zejména kapkovačů atd. tak i po stránce vodohospodářské – možnost úniku do podzemních vod, a také i po stránce hygienické - nebezpečí přímého vlivu na osoby. Zatím se ukazuje – po půlročním provozu, že díky technickému řešení (jak systém, tak i detaily) se obavy nenaplňují – kapkovače se nezanášejí, voda je díky řízenému provozu spotřebovaná rostlinami a do podzemních vod neuniká a hygienická rizika jsou díky uspořádání závlahy pod zemí vyřešena. Také vodohospodářská rizika jsou minimalizována na minimum – vzhledem k rozloze zavlažovacího systému vztaženého na jednu osobu by i v případě úniku do podzemních vod bylo riziko kontaminace podzemních vod minimální, a to díky samočistícím pochodům v půdě. I přesto by mělo být podmínkou použití tohoto systému posouzení lokality z hlediska hydrogeologického.

Nominující organizace: ASIO, spol. s r.o.

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
obecně by bezkonfliktní využití odpadních na závlahu řešilo hned několik oblastí – snížilo by potřebu pitné vody, snížilo by náklady na čištění odpadních vod (v podstatě čištění bez potřeby energie), minimalizovalo by produkci kalů a zejména by zamezilo vypouštění nutrientů do vod povrchových, kde způsobují trofizaci vod, což je jedna z příčin nesplnění našich závazků vůči EU vyplývajících z přístupové smlouvy. No a to hlavní – z odpadní vody by se stal oficiální zdroj vody na závlahu, který by spořil spotřebu pitné vody – hlavní přínos vidíme hlavně při využití těchto způsobů závlah na závlahu městské zeleně, nebo zeleně v hotelích, sportovních areálech … obdobně jak je tomu např. v Austrálii.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
myslíme si, že tato aktivita je zajímavá a prospěšná hlavně v tom, že se snaží úspěšně a sofistikovaně eliminovat subjektivní námitky vůči výše uvedenému postupu ať už jsou technické (obava, že to technicky nezvládnou kapkovače a celý systém), vodohospodářské (obava před kontaminací podzemních vod), hygienické (obava před negativním ovlivněním prostředí). Ocenění by pomohlo otevřít debatu o tom, jak řešit závlahu odpadních vod legislativně a praktické uplatnění by pak vedlo k podstatným úsporám např. při závlaze městské zeleně (např. 50 Kč/m3), úsporám při čištění odpadních vod snížením množství vypouštěných vod (v oblasti spotřeby energie a produkci kalu –např. 30 Kč/m3) a k snížení trofizace vodních útvaru minimalizací vypouštění nutrientů ve vegetačním období (eliminace výskytu sinic a cyanotoxinů).

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
sucho, nedostatek vody na některých lokalitách, úspora pitné vody a tedy ochrana zdrojů pitné vody

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
ověřit, zda a za jakých podmínek by bylo možné bezkonfliktně využít odpadní vodu na závlahu

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Možnosti řešení - zavlažovat pitnou vodou - zavlažovat srážkovou vodou - zavlažovat předčištěnou odpadní vodou Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení - pouze mechanické předčištění odpadní vody - mechanické a biologické předčištění - hygienizace vody na závlahu - postřik, kapková závlaha nadzemní, kapková závlaha podzemní Zvolena byla maximalistická verze (z pohledu maximalizace výhod a synergických efektů a minimalizace hygienických rizik) a sice jen mechanické předčištění s následnou aplikací podzemní kapkovou závlahou (i když i nadzemní kapková závlaha byla zvažována a shledána zcela ekvivalentní)

Odkazy na doplňují materiály:
projekt prozatím prezentován nikde nebyl … doplňující materiály viz http://www.asio.cz/cz/zavlaha-odpadni-vodou-as-geoflow https://youtu.be/tumYa_XMsjE http://www.asio.cz/cz/381.zavlaha-odpadni-vodou

Celkové náklady:
pořizovací náklady 75 000,-Kč bez DPH

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
provozní náklady: 200,-kč/rok bez DPH (spotřeba elektřiny)


Načítám mapu…

  • Závlaha odpadní vodou

Seznam všech projektů