ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Voda pro život

Typ: Plánovaný

Místo: Území MAS Hříběcí hory patří k méně známým regionům Moravy, ležící stranou hlavních tras a turistických cílů. Na území MAS převažují malé obce do 500 obyvatel, čímž se území vyznačuje specifickými potřebami obyvatel i obcí. Různorodost a pestrost charak

Kontakty: Ing. Marcela Kubíčková, email: marcelapolaskova@seznam.cz, tel.: 737 805 262

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Základním opatřením bylo zpracování vnější analýzy prostředí, kterou přikládáme k nominaci. Tuto analýzu zpracovali zaměstnanci a členové MAS Hříběcí hory a Ing. Marcela Kubíčková. Na základě této analýzy bychom chtěli zrealizovat projekt, kdy cílem projektu je shromáždit relevantní informace z různých zdrojů, od různých odborníků, o moderních technologiích čištění odpadních vod a vůbec stavu vodních zdrojů na území spolupracujícího subjektu MAS Hříběcí hory, z.s. (oblast Chřibů). Tyto informace následně doplníme o podrobné hydrogeologické a geologické popisy území z pohledu zejména průsakovosti terénu, spádu a poměru vod, zástavby atd. Po zjištění aktuálního stavu dojde k vyhodnocení všech informací směrem k návrhu možných technologických řešeních čištění odpadních vod, zejména biologických, pro typové obce na území MAS Hříběcí hory. Pro názornost a průkaznost budou různá řešení srovnána z pohledu pořizovacích i provozních nákladů, vlivu na zdejší biotopy, podpora kumulace vod v oblasti. Stěžejním výsledkem našeho projektu bude výstup z výše popsaných skutečností - publikace "Voda pro život", která bude navíc obohacena o připomínky a názory cílových skupin. Tato publikace bude volně šiřitelná mezi cílové skupiny pro informačně-vzdělávací účely. Tyto budou navíc podpořeny informačně-prezentačními prostorami a weby, realizací vzdělávání v rámci seminářů dle osnov, které budou v projektu zpracovány odborníky. Udržitelnost projektu bude dále podpořena praktickým zapojením cílových skupiny do všech aktivit projektu a jeho výstupů. Přidaná hodnota projektu spočívá v řešení potřeb konkrétní cílové skupiny (obyvatel konkrétního území) na konkrétním území (území MAS Hříběcí hory) s praktickým dopadem - fundovaný podklad pro státní správu, obce, starosty, veřejnost pro koncepční řešení čištění odpadních vod.

Nominující organizace: MAS Hříběcí Hory

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Území MAS Hříběcí hory, dle našich dlouholetých poznatků a studií, vykazuje dostatečnou zásobu podzemní vody. Jedná se o velmi kvalitní zdroje, které jsou občany i podnikatelskými subjekty využívány ve studních jako pitná i užitková voda. Z rozmachem výstavby v malých vesnicích, rozšiřováním podnikatelského sektoru a cestovního ruchu, dochází ke stále většímu znečištění těchto vodních zdrojů již v okolí pramenů. Vesnice, které jsou v kopcovitém terénu, převážně s počtem do 500 obyvatel, nemají vyřešenu strategii, technologii ani koncepci čištění odpadních vod, Díky složitému terénu jsou plánované čističky vysoce energeticky i finančně náročné, zejména se složitým plánováním přečerpávání odpadních vod a jejích kumulace do jediné čističky. Finanční rozpočty na řešení čištění odpadních vod formou betonových „klasických“ čističek, přesahují svou pořizovací cenou a především provozními náklady až 10 ti násobně celkový rozpočet obcí. Obce jsou tedy v patové situaci, kdy znečištěné vody jsou vypouštěny do kanalizace, dále do potoků a trativodů. Na řešení situace ale nemají dostatek financí (dotace na čističky odpadních vod např. pro obce se 400 obyvateli v rozpočtu 30 mil. Kč jsou nereálné, navíc provoz čističky pro obec s celkovým rozpočtem 3 mil. Kč na rok jsou zcela nemožné). Některé obce plány technologií čištění odpadních vod vůbec nemají, jiné je mají staré i více jak 10 let (zaměřené pouze klasické betonové ČOV, většinou značně předimenzované). Jedná se tedy o plány zastaralé, energeticky náročné a k místnímu biotopu nevhodné. Zcela chybí dostatečná informovanost o moderních technologiích vhodnějších pro dané území z pohledu nákladovosti, vlivu na životní prostředí, ale například taktéž z pohledu kopcovitého terénu obcí. Voda z obcí odtéká, nikde se nekumuluje, není vyřešen záchytný systém, řada obcí se tak potýká s vysycháním lokalit. Betonové ČOV jsou budovány na principu svedení splaškových vod (často i dešťových, protože některé obce nemají oddělenou kanalizaci pro dešťovou a splaškovou vodu) odliv vod z lokality by byl ještě podpořen. Naším záměrem je popsat geograficky a hydrogeologicky území malých obcí na území MAS Hříběcí hory, z.s. Navrhnout pro celé území fundované a koncepční možnosti řešení čištění odpadních vod s ohledem na všechny aspekty udržitelného rozvoje – ekologické, energeticky i finančně co nejméně náročné. Hlavně nalézt realizovatelná řešení s ohledem na sociální dopad na zdejší obce potažmo obyvatele. Výsledky naší případové studie pro typové území chceme prezentovat mezi veřejnost, podnikatelské subjekty, starosty. Naše studie bude fundovaným podkladem odborníků pro různá řešení pro čištění odpadních vod. Projekt plně naplňuje hlavní cíl prioritní oblasti Ochrana životního prostředí a klimatické změny a to zejména ve smyslu formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí, zapojení veřejnosti do ochrany kraji, šíření osvěty a informovanosti o konkrétním problému. Znečištěné odpadní vody ohrožují biodiverzitu nejen lesních porostů, ale i ostatní krajinu, pole, louky, pastviny. Dochází k mimořádné erozi, která je v této oblasti nadprůměrná (viz Analýza vnějšího prostředí). Častým důvodem eroze jsou trativody neřešených kanalizací, špatný pěstební koncept na zdejších polích, zrušení remízků atd.. Chřiby jsme si vybraly jako případovou studii pro řešení konkrétního problému, se kterým se potýká i řada dalších území v ČR obdobného rázu. Z naší praxe jsme zjistili, že čištění odpadních vod je v ČR předmětem velké lobby prosazování betonových čističek jako jediného řešení bez ohledu na typ území a jeho ekologický a sociální dopad na malé obce. Toto loby je podníceno zejména velkými provozovateli čističek odpadních vod, které z provozu ČOV mají zisk. Dle našeho průzkumu by došlo k nárůstu vodného a stočného řádově o sta procent, tyto náklady by nesli místní obyvatelé a obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o malé obce do 500 obyvatel a navíc v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti, byl by tento nárůst zásadním negativním sociálním dopadem v tomto území.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Jedná se o koncepční řešení konkrétního problému ve specifickém území. Náš projekt bude fundovaný podklad, který vytyčí konkrétní stav daného území z pohledu vysychání a eutrofizace půdy, navrhne různá řešení čištění vod s porovnáním ekonomických, ekologických i sociálních nákladů v kontextu maximalizace akumulace vody na území. Bude prvním krokem k dialogu mezi MAS Hříběcí hory a jednotlivými zástupci obcí a organizací k řešení čištění odpadních vod v souladu s krajinou, s cílem vodu v krajině akumulovat a ne pouze odvádět a následně čistit. Vzhledem k tomu, že denně komunikujeme se starosty obcí, které chtějí z dotací řešit odpadní vody, máme obavy, že řešení čistění odpadních vod je závislé na tom, která poradenská agentura umí napsat lepší projekt na ČOV. Starostové řeší zejména ekonomické hledisko vybudování ČOV. Není pak zcela fundovaně už řešeno ekonomické hledisko provozování ČOV, její vhodnost pro dané území a ekologický vliv na území.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
V důsledku klimatických změn dochází na území k výkyvům a hlavně úbytku srážek, což vede k vysychání zdrojů vody a nepříznivé eutrofizace vod. Pro kvalitu povrchových i podzemních vod je hlavním problémem znečištění vypouštěných vod z bodových zdrojů, stále přetrvávají problémy s eutrofizací povrchových vod, pocházející z plošného znečištění vod zejména zemědělskou činností. Eutrofizace působí problémy s výrobou pitné vody a koupáním v přírodních koupalištích. Dále je území postiženo nedostatkem vodních ploch. Vody jsou z území odváděny, což způsobuje vysychání vodních zdrojů pro zdejší biotopy, obyvatele atd. Navíc vlivem klimatických změn dochází ke snížení srážek na území. O problému vysychání půd a odvodu vod z území se zabývá i Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ČR, z jejichž analýz a informací taktéž vycházíme.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Cílem projektu je informovat o problému čištění odpadních vod na fundovaném podkladu a nabídnout různé druhy řešení/technologií čištění odpadních vod. Dále v této oblasti vzdělávat a informovat širokou veřejnost a rozvíjet tak aktivitu cílových skupin směrem k péči o vodní zdroje a čištění odpadních vod. Nedílnou součástí projektu je podpořit technologie čištění vod, které podporují kumulaci vod na území a jsou trvale udržitelné ve všech aspektech (ekologickém i sociálním), přenést dobrou praxi ze zahraničí do ČR. ekt vychází z naší dlouhodobé analýzy specifického území MAS Hříběcí hory. obcí do 500 obyvatel,

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Projekty vychází z naší analýzy vnějšího prostředí daného území MAS Hříběcí hory (viz příloha). Jeho prvním krokem je poskytnout na základě této analýzy fundovaný návrh řešení čištění odpadních vod pro jednotlivé obce na území, které je velmi specifické. Chceme jednotlivým starostům, nevládním, soukromým i veřejným institucím poskytnout na fundovaném základě doporučení na řešení jejich konkrétního problému - znečištění odpadních vod, eutrofizace vod v kontextu péče o krajinu, uchování a rozvoj vodních zdrojů na území.

Odkazy na doplňují materiály:

Celkové náklady:
1 500 000 Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
500 000 Kč


Načítám mapu…

  • Voda pro život

Seznam všech projektů