ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí agrární krajiny - opatření zaměřené na retenci vody v krajině

Typ: Již realizovaný

Místo: Opatření byla prováděna ve vybraných sousedících katastrálních územích Šardice, Nenkovice a Hovorany (okres Hodonín) na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě. Zájmové území představuje agrární krajinu vyznačující se obnormálním zorněním. V krajině

Kontakty: Dr.Ing. Petr Marada Šardice 816 696 13 Šardice tel. 602 578 784

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Mokřad Dlouhé čtvrtě v k.ú. Šardice - vybudování tůně a řádného ozelenění na pozemcích vlastních v místech dráhy soustředeného odtoku – podpora zadržování vody v krajině, obnova krajinné struktury, biodiverzity. Realizace v roce 2007, realizoval Petr Marada ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Krejčím (projekce), společností SWIETELSKY, a.s. (realizace - zemní práce) a Zdeňkem Kotkem (ozelenění). Mokřad Staré grunty v k.ú. Nenkovice - vybudování tůně a řádného ozelenění na pozemcích vlastních v místech dráhy soustředeného odtoku a v místě, které bylo v minulosti (roce 1925) odvodněné – podpora zadržování vody v krajině, obnova krajinné struktury, biodiverzity. Realizace v roce 2009, realizoval Petr Marada ve spolupráci s Ing. Svatavou Maradovou (projekce) a Miroslavem Maradou (realizace - zemní práce, ozelenění). Hovorany: mokřady v RBC 12 - vybudování soustavy tůní včetně biotechnických objektů (broukoviště, plazníky, kamenná zídka) a řádného ozelenění na pozemcích vlastních – zadržování vody v krajině, zlepšení klimatických podmínek díky vzniklé malé vodní ploše, obnova krajinné struktury a podpora biodiverzity v údolní nivě Šardického potoka (území bylo v minulosti též meliorováno - odvodněno).

Nominující organizace: Dr.Ing. Petr Marada

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Užitky jsou: - zvýšení retenční schopnosti krajiny - prokazatelné zvýšení hladiny podzemní vody, absence škod přívalovými srážkami na půdě s vybudovanou infrastrukturou - obnova vodního režimu krajiny a zamezení desertifikace půdy - snížení erozní ohroženosti půdy - tvorba podmínek pro předcházení a minimalizaci škod působených zvěří a na zvěři, - zlepšení péče o zvěř a další živočichy – realizace mokřadu, zatravnění, - zlepšení sociálních, estetických a kulturních funkcí krajiny - zvýšení atraktivity, prostupnosti - adaptace na období sucha

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Aktivita je přesně zaměřena na boj s klimatickou změnou; využívá funkčních nástrojů, které eliminují negativní anvironmentální aspekty sucha a přívalových srážek. Zakládání a obnova mokřadních ekosystémů v drahách soustředěných odtoků, v údolních nivách bývalých vodních toků či budování tůní na dříve odvodněných územích je preventivním opatřením v boji proti suchu a boji proti škodám díky dříve vznikajícím povodním. Aktivity jsou realizovatelné vlastníkem pozemků, který si je takto chrání a zajišťují odpovídající půdní úrodnost a současně poskytuje další ekosystémové služby veřejnosti (atraktivní a prostupná krajina, zvyšování biodiverzity....). Aktivity jsou podpořeny standardy a normami.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Destrukce vodního režimu v krajině - krajina nebyla schopna zadržet vodu, desertifikace zemědělského půdního fondu - vybrané lokality byly odvodňovány dříve budovanými melioracemi a v neposlední řadě riziko vzniku větrné eroze. Dále degradace půdního fondu a poklesu biodiverzity. Významné riziko související s klimatickou změnou představují též povodně vzniklé díky přívalovým děšťům s ohledem na škody na majetku občanů.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Cílem opatření bylo vybudovat krajinnotvorné prvky - mokřadní ekosystémy na vlastních, zemědělsky obhospodařovaných pozemcích jako funkční zelenou infrastrukturu, která: - zadrží přívalové srážky přímo na obhospodařovaných pozemcích a tím minimalizuje - předchází povodni a škodám na majetku - zvýší hladinu podzemní vody - zabrání kontaminaci vodních toků splachy agrocemie včetně pesticidů ve vodních tocích - zlepší mikroklima v okolí - zvýší biodiverzitu - zvíší atraktivitu krajiny a zajistí její prostupnost

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Na základě prováděných komplexních pozemkových úprav v dotčených katastrech byly vytvářeny tzv. Plány společných zařízení pro jednotlivá území (stanovené obvody). Součástí těchto územně plánovacích dokumentů byly návrhy především technických opatření - velkých suchých poldrů a protipovodňových nádrží, které se vyznačovaly investiční náročností a řešením ochrany území proti povodním. Priority zastupitelstev obcí též nepostihovaly v dostatečné míře investice do extravilánů obcí. V krajině postižených agroekosystémů se navržená opatření, která by řešila adaptaci na změny až na vyjímky neprováděla. Z těchto důvodů jsem se rozhodl na vlastních pozemcích dříve orné půdy navrhnout,založit a provozovat taková opatření, která jako součást pozemků budou poskytovat ekosystémové služby vyznačující se prevencí nežádoucích stavů a zajišťující krajině adaptaci i v méně vhodných klimatických podmínkách. Proto jsem identifikoval vhodná místa - dráhy soustředěného odtoku, údolnice a údolní nivy, které se vyznačovali možnostmi zadržet vodu a obnovit vodní režim na v minulosti orněných a také odvodněných půdách.

Odkazy na doplňují materiály:
Marada a kol: Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb. Vydala Grada Publishing, a.s. 2011, 160 s. ISBN 978-80-247-3885-7 Marada P.: Krajinné úpravy Jižní Morava - Šardice - případová studie. In Sborník Komise pro životní prostředí Akademie věd. Vydal Botanický ústav Akademie věd ČR, 2014 . str. 83 - 86. ISBN 978-80-86188-44-7

Celkové náklady:
3 300 000.- Kč (založení a následná péče)

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
V porovnání se zakládáním a následnou péčí zanedbatelné - v řádu tísíců Kč ročně


Načítám mapu…

  • Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí agrární krajiny - opatření zaměřené na retenci vody v krajině

Seznam všech projektů