ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Terénní úpravy s návrhem zadržení vody v krajině Hynčice u Vražného

Typ: Již realizovaný

Místo: Obec Vražné,kú Hynčice u Vražného,pozemky p.č.585 a 591 ost.plocha,okres Nový Jičín,kraj MSZK,CZ

Kontakty: Jednatel Kouřil Miroslav,tel.603208804

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení,projektové dokumentace,proběhla realizace-terénní úpravy na předmětných pozemcích,na kterých realizací vzniklo z přímé meliorační příkopy celkem devět tůní a osmnáct přelivových hran s terénní depresí v nových meandrech,které znásobilo současně jak délku tekoucí povrchové vody,tak zpomalilo její rychlost se zadržovacím efektem.Doprovodnou výsadbou keřů a stromů,osevem pastevních travin došlo ke stabilizaci nových meadrů a břehů .

Nominující organizace: Spolek ZASEDOMA OS,Nové město 297/2a,Odry,Ič22734635

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Celkové obecně prospěšné opatření.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Zadržení vody v krajině a biodiversita krajiny a jejich podpora v rozsahu stovek či tisíců podobných drobnějších projektů, je aktuálně jedním z prioritních směrů k obnově nejenom krajinné struktury, ale především k zajištění zdrojů životně důležitého přirozeného zdroje povrchové,podpovrchové či pramenité vody pro přirozené fungování a obnovu přírody, jako celku pro podmiňující funkce života a zdroje zemědělství v celém rozsahu.Socialistické hospodářství v minulosti odvádělo přirozenou vodu z krajiny,optimální stav objemu vody v přírodě můžeme docílit jedině tak,že nejprve obnovíme struktury před nástupem socialistického hospodaření drobnými ale hustými zadržovacími systémy.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Zadržení vody v krajině,posílení biodiversity krajiny,po zásahu do krajiny realizací dálnice D1,změnou odtokových poměrů,drobná prevence zadržení a zpomalení vody před nátokem do vodoteče v zastavěném území a násl.odtokem do řeky Odry,částečné protierozní opatření zatravněním ploch mimo tuně a vysázené dřevinné porosty.V období sucha 2015 byly tuně díky bouřkám stálým zdrojem vody pro napáječky polních živočichů,žab atd..celého potravního řetězce ve volné přírodě,a to i přes to,že se projekt realizoval 2014 a není ještě zastabilizován vzrostlou zelení,do té doby protierozní funkce díky kvalitní výsadbě pastevní traviny.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Po stabilizaci a zpevnění díla v horizontu do 2-3 let,předpokládáme "uzavření-zatažení systemu do sebe" a při doplňování povrchovou vodou bude "žít vlastním životem",s vlastní schopností obnovy drobného života, hmyzu,plazů,úkrytů pro polní a lesní zvěř,ptáky,také jako zdroj vody a potravy pro zvěř,včetně zmíněné protierozní funkce.Původní meliorační zařízení a funkce byly realizací díla zcela zrušeny,povrchová voda je zpomalena a částečně zadržena.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Varianta řešení byla jenom jedna,co největší zpomalení a zadržení vody v krajině,v rámci revitalizované plochy výměry pozemků,určené k tomuto opatření územním plánem a provedenou pozemkovou úpravou v obci,v katastrálním území Hynčice.

Odkazy na doplňují materiály:
Projekt realizován z programu MŽP OPŽP prioritní osy 6.4.

Celkové náklady:
1,2 mil Kč

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
70-150 tis Kč


Načítám mapu…

  • Terénní úpravy s návrhem zadržení vody v krajině Hynčice u Vražného

Seznam všech projektů