ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Údržba zanedbané krajiny

Typ: Plánovaný

Místo: Fahttp://www.volny.cz/rma a zahradnictví Bílý jednorožec v Roblíně. Pozemky cca 45 ha na k.ú. Roblín a Třebotov- okr.Praha -západ.

Kontakty: tel.: 602210459 Ing.Vladimír Šabata

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Zatím jsme zatravnili asi 14 ha orné půdy, připravujeme ještě zatravnění3,5 ha v roce 2016. Vysadili jsme podle schváleného projektu 8,5 ha smíšeného lesa a asi 30.000ks topolů do mokřin a na meze. Rekultivujeme zdevastovaný starý les- 2,6 ha. Pracujeme na stavbě hipostezky, v tomto týdnu byl dokončen nový most za stržený. Bohužel jsme nedostali požadovanou dotaci, realizaci vlastním nákladem jsme nuceni z finančních důvodů omezit oproti projektu a schválenému záměru.Máme zpracovaný projekt na polder s rybníkem, územní rozhodnutí a stavební povolení, čekáme se zahájením na vypsání dotačního titulu. Chystáme i stavbu hospodářské budovy, kde bude vytápění tepelným čerpadlem , využívajícím teplo skotu, hybridní fotovoltaická elektrárna, ohřev skleníků akumulovanou solární energií, zálivka zeleniny jímanou dešťovou vodou ve velkém rozsahu. Ustájení skotu má být v současném nejmodernějším uspořádání, plně vyhovujícím potřebám zvířat. Stavba této hospodář- ské budovy je ve stadiu přípravy dokumentace pro stavební povolení, žádost o územní rozhodnutí podána. Při stavbě rybníka se vytěží asi 15-18.000m3 naplavené půdy. Tu chceme použít k vyrovnání pastevních pozemků a také k rekultivaci 2ha staré skládky a její přeměnu na agrolesní kulturu-pastevní les nebo pasevní sad.

Nominující organizace: Bílý jednorožec s.r.o. 110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 15/603

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
V době sucha bude rybník udržovat vlhkost v krajině a pravidelný průtok v korytě. Při přívalových deštích se až zečyřnásobí množství zadržené vody, zabrání se povodním v celém povodí potoka až do Berounky. Zatravněná orná půda a vysazený les již nyní velmi ovlivnily zadržování vody v krajině. Zřejmé je to zejména v přilehlém zahradnictví, kde i při letošním suchu nedošlo téměř k přísušku.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Je to celý komplex opatření: hnojení a ochrana půdy, způsob obdělávání šetrným stylem, malými traktory, celoroční pastva skotu, pěstování plodin které neškodí svému okolí, zapojení včelstev do údržby krajiny( máme jich kolem 40 úlů,) zavlažování zeleniny kapkovou závlahou a také dešťovou vodou. Smutné je, že veškeré v projektech použité prvky nejsou v podstatě žádnými novinkami. S vyjímkou tepelného čerpadla vzduch-voda a hybridní fotovoltaiky, zde vše už bylo za první republiky. Jen jsme na to všichni zapomněli. Budeme se tím vracet ke starým osvědčeným metodám a pracovním postupům, umožňujícím trvale udržitelný život. Kéž by se to povedlo!

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Když neprší, všechno hyne. Když zaprší, bere voda cesty i mosty.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Krajinu poničenou socialistickým zemědělstvím i současným velmi bezohledným hospodařením soukromníků na pronajatých pozemcích, chceme zachránit i ochránit.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Zatravnit orná pole s téměř splavenou ornicí, vysadit deset hektarů lesa, louky zúrodnit hnojením komposty.Pro desítky jezdců na koních devastujících polní kultury vytvořit hipostezku. Na místním potoce vystavět protipovodňový polder na stoletou vodu, jehož zakladem bude nově postavený půlhektarový rybník. Součástí stavby hipostezky bude i nový most, stržený povodní v roce 2002. Krajinu členit mezemi osazenými pásy topolu černého.Upravit polní cesty, aby se polní doprava vrátila z orné půdy do původních cest.

Odkazy na doplňují materiály:
Na následujících fotografiích je potok Švarcava v normálním průtoku a po menším přívalovém dešti

Celkové náklady:
Náklady na všechna opatření asi kolem 30 milionů

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
Pouze normální provozní údržba.


Načítám mapu…

  • Údržba zanedbané krajiny

Seznam všech projektů