ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Typ: Již realizovaný

Místo: k.ú. Živanice, obec Živanice, okres Pardubice, kraj Pardubický

Kontakty: Ing. Kateřina Voříšková

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Koryto bylo v minulosti přeloženo, napřímeno, zahloubeno, profil a spád byl sjednocen. Zahloubení koryta bylo proměnlivé, pohybovalo se od 1,5 do 2,0 m. Potřebná odolnost koryta byla řešena opevněním: - betonovými deskami ve dně a ve svazích (ř.km 2,460 – 2,822) - žlabovkami s betonovou dlažbou po stranách (ř.km 2,831 – 3,047) Navržené a realizované opatření má charakter revitalizační úpravy, kdy je stávající koryto toku nahrazeno korytem přírodě blízkým. Nové koryto másložený profil s celkovou kapacitou na Q5. Jeho trasa a příčné profily jsou členitější. Koryto je méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, jemigračně prostupné. Nově vyhloubené koryto tvoří rozvlněná kyneta ve vymezeném prostoru meandrového pásu. Její kapacita je navržena na průtok mezi Q30d-Q1, pro vyšší průtoky je umožněn rozliv do celé šíře meandrového pásu s kapacitou na Q5. Šířka meandrového pásu je proměnná (10 – 30 m) v závislosti na morfologii terénu a na prostorových možnostech území. Niva je doplněna 7 tůněmi (3 průtočné a 4 samostatné). Původní koryto bylo zrušeno zasypáním, všechny požadované funkce převzalo koryto revitalizační. V rámci navržených revitalizačních zásahů byl obnoven i stávající mokřadní biotop, který byl napojen na aktivní průtok z Bukovky a podél svého západního břehu, včetně středové části, byl prohlouben, čímž se zvětšila stávající plocha volné hladiny. Nově vytvořená potoční niva byla osázena dřevinami. Dřeviny jsou ideálně rozmístěny v prostorově a druhově diverzifikovaných skupinách, aby dotvořily krajinný ráz.

Nominující organizace: Ing. Kateřina Voříšková

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
Projekt byl realizován v těsné blízkosti zastavěného území obce, jeho realizací došlo ke zvelebení značně zanedbaného koutu obce. Zpřístupněním lokality a jejím zahrnutím do potenciálně rekreačních aktivit občanů dojde k popularizaci obdobných adaptačních opatření mezi veřejností. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity území, což je nesporně velmi důležité obzvlášť v kulturní krajině východního Polabí.

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Aktivita byla cíleně zaměřena na navrácení přírozené podoby technické úpravě toku, provedené v 80. letech minulého století. Tok byla narovnám, zahlouben a opevněn, čímž došlo k jeho odtržení od přírodních procesů, ochuzení po stránce flory i fauny. V dnešní době, kdy se potýkáme s extrémními výkyvy počasí (sucho x povodně) jsou obdobné projekty bezesporu nejpotřebnějšími úpravami kulturní krajiny. Bohužel správci toků tato opatření realizují jen velmi zřídka. Obec názorně předvedla, že připravit a dotáhnout takový projekt může i místní samospráva.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Projekt byl zaměřen na zvýšení retence vody v krajině revitalizací toku, navrácením toku do její přirozené nivy a vytvořením tůní.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Cílem revitalizace Bukovky je obnova přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizace hydrologické situace v povodí, zvýšení jeho ekologické hodnoty vytvořením nových a úpravou stávajících biotopů, zlepšení krajinného rázu a rekreačního potenciálu území. Cílem je také zlepšit biotop a zajistit tak kontinuitu vývoje zde vyskytujících se zvláště chráněných druhů živočichů: silně ohroženého skokana štíhlého, skokana zeleného, rosničky zelené a ještěrky obecné a ohrožené užovky obojkové.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
Samotné řešení problému nemělo žádné jiné varianty, z technického hlediska bylo vybraný způsob jediným možným řešením.

Odkazy na doplňují materiály:
Projekt ještě nebyl nikde prezentován.

Celkové náklady:
8 794 783 ,- Kč vč. DPH

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:
náklady na kosení, zálivku případně dosadbu uhynulých jedinců, vše v režii obce a jejích technických služeb


Načítám mapu…

  • Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Seznam všech projektů