ČeskyEnglish

Příklady adaptačních projektů

Projekt Počítáme s vodou

Typ: Již realizovaný

Místo: Projekt PSV probíhal převážně na území ČR mimo exkurze za dobrými příklady hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do Německa a Švýcarska.

Kontakty: Mgr. Michaela Koucká, koordinátorka projektu tel. 724 230 901

Stručný popis opatření a kdo a kdy je realizoval nebo bude realizovat: Následující body byly realizovány v rámci projektu od roku června 2013 do května roku 2015: Odborné poradenství (na webovém portále projektu PSV http://www.pocitamesvodou.cz/poradna/): Poradenství k tématu dešťových vod a jejich roli v městské urbanistice. Okruh dotazů, které poradna zodpověděla, je velmi široký. Bylo možno např. konzultovat konkrétní opatření zaváděná při stavbách a rekonstrukcích budov, odvodnění cest, chodníků, hřišť a dalších ploch, nebo dlouhodobější plánování v oblasti hospodaření s dešťovou vodou související např. s územním plánem. Obce se rovněž potýkaly s tím, že nemají jasno v tom, jaká opatření mohou požadovat po soukromých investorech, aby nedošlo např. ke zbytečnému přetěžování stávající kanalizace. Poradci nicméně odpovídali i občanům jako vlastníkům pozemků na dotazy k realizaci systémů na využívání dešťové vody, k návratu vody do malého vodního cyklu a zlepšení stavu podzemních vod. Tematické články a videa v mediích zabývajících se tématikou HDV (např. Ekolist, 7 generace, Enviweb, Gnosis, Moderní obec, Obec a finance, Dřevo a stavby, Vodní Hospodářství, TZB Info, Kopaninské listy) a na webových stránkách PSV http://www.pocitamesvodou.cz/clanky/, http://www.pocitamesvodou.cz/odkazy/audio-video/, na kterých byly demonstrovány případy správného hospodaření s dešťovou vodou (celkem vzniklo 28 článků a 3 videa). On-line kalkulačka - Odvodnění staveb dle principů hospodaření s dešťovými vodami http://kalkulacka.pocitamesvodou.cz/. On-line nástroj vznikl pro podporu rozhodování zástupců obcí ve fázi návrhu a schvalování staveb. Semináře k problematice hospodaření s dešťovou vodou (http://www.pocitamesvodou.cz/spustena-registrace-na-seminar-hospodareni-s-destovou-vodou/): V rámci projektu proběhl cyklus seminářů s odborníky ve vybraných městech v rámci celé ČR. Semináře se zaměřily na aktuální problematiku v hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a vycházely vstříc dotazům a problémům, s nimiž se účastníci ve své praxi setkávají. Zahraniční exkurzi na za příklady dobré praxe do Německa a Švýcarska, na níž bylo možné vidět opatření k HDV v zemích, které se srážkovými vodami začaly hospodařit dříve, a diskutovat o nich. (http://www.pocitamesvodou.cz/exkurze-za-dobrymi-priklady-hospodareni-s-destovou-vodou-svycarska-inspirace/) Vydání knihy “Hospodaření s dešťovou vodou v ČR” (http://www.pocitamesvodou.cz/publikace-hdv/) v březnu 2015 je unikátní v tom, že je založena na současné legislativě platné v ČR, čímž přesahuje rámec běžných zahraničních příruček, které jsou často zaměřeny na všeobecný popis zařízení HDV a jejich vizuální prezentaci. Kniha slouží jak pracovníkům vodoprávních úřadů, tak projektantům při výběru vhodných zařízení správného hospodaření s dešťovou vodou. Konference “POČÍTÁME S VODOU 2015“ (http://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/): První ročník konference v březnu 2015 umožnil setkání téměř 150 odborníků a zájemců o téma HDV. Pozvaní přednášející provedli účastníky procesem plánování i konkrétními projekty ve Švýcarsku, Německu a České republice. Ze zahraničních odborníků na konferenci vystoupili Marco Schmidt z Technische Universität Berlin, Andreas Matzinger z Kompetenzzentrum Wasser Berlin a Fredy Mark z Úřadu životního prostředí kantonu Appenzell Innerrhoden. Druhý ročník konference proběhne na začátku roku 2016.

Nominující organizace: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Chvalova 11, Praha 3

Popis užitků (ze zamezení potenciálních škod, sociálních a ekonomických efektů):
vzdělání a osvěta, řada realizovaných opatření díky efektivnímu proškolení a poradenství účastníků projektu

Proč si myslíte, že je Vaše aktivita natolik zajímavá, aby získala ocenění? Co se z ní můžeme naučit?:
Řeší aktuální téma. V současnosti se potýkáme s déle trvajícím obdobím sucha a zároveň s neefektivním nakládáním s dešťovými vodami. Naše aktivita oslovuje nejen odbornou veřejnost, ale i obyčejné lidi. A učí je jak správně s dešťovými vodami nakládat, aby nebyly pouze odváděny z území pryč, ale efektivně využity. Dále se zabývá využitím dešťové vody v domácnosti, které vede k úspoře spotřeby pitné vody.

Jaké klimatické riziko bylo řešeno:
Riziko úbytku podzemní a povrchové vody, narušení přirozeného koloběhu vody na lokální úrovni. Projekt byl (a stále je) zaměřen na osvětu v oblasti přírodě blízkému hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v krajině a zastavěných oblastech především mezi zástupci veřejné správy a jednotlivými občany.

Konkrétní cíl adaptačního opatření:
Účelem šetrného nakládání se srážkovými vodami je snaha o návrat vody do krajiny a napodobení přirozených odtokových poměrů území před urbanizací. Zařízení věnovaná hospodaření s dešťovými vodami jsou taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Patří sem i opatření, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody, např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným odtokem do stokové sítě.

Zvažované varianty řešení a důvody které vedly pro volbu zvoleného řešení:
V rámci projektu byly naplánovány následující aktivity s cílem zvýšit povědomí a zájem veřejné správy a občanů o téma správného hospodaření s vodou: • Odborné poradenství: odbornými poradci byly zodpovězeny dotazy na téma HDV. V období červen 2013 až květen 2015 bylo zodpovězeno celkem 286 dotazů. • Tvorba tematických článků a videí publikovaných na webovém portále www.pocitamesvodou.cz, či v mediích zabývajících se tématikou HDV. Na těchto příspěvcích byly demonstrovány případy správného hospodaření s dešťovou vodou. V období červen 2013 až květen 2015 bylo vydáno celkem 28 článků a 3 videa. • On-line nástroj pro obce (kalkulačka) - Odvodnění staveb dle principů hospodaření s dešťovými vodami. Na webových stránkách projektu byl publikován on-line nástroj pro podporu rozhodování ve fázi návrhu a schvalování staveb. • Odborné semináře k hospodaření s dešťovou vodou: V rámci projektu proběhl cyklus 8 seminářů s odborníky ve vybraných městech v rámci celé ČR. • Zahraniční exkurze za příklady dobré praxe: V rámci projektu se uskutečnila exkurze do Německa a Švýcarska, na níž bylo možné vidět opat¬ření HDV v zemích, které se srážkovými vodami začaly hospodařit dříve, a diskutovat o nich. • Kniha “Hospodaření s dešťovou vodou v ČR” vydaná v březnu 2015 je unikátní v tom, že je založena na současné legislativě platné v ČR. • Konference “POČÍTÁME S VODOU 2015“ (Praha) : První ročník konference v březnu 2015 umožnil setkání téměř 150 odborníků a zájemců o téma HDV.

Odkazy na doplňují materiály:
Vlastní výstupy i externí tiskové zprávy jsou publikované na projektových webových stránkách www.pocitamesvodou.cz.

Celkové náklady:
1,7 mil.

Náklady na zajištění udržitelnosti opatření:


Načítám mapu…

  • Projekt Počítáme s vodou

Seznam všech projektů