ČeskyEnglish

O projektu

O projektu Adaptace na změny klimatu

Cíl a očekávaný výsledek projektu

Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND

Celkovým cílem projektu je vyplnit chybějící předpoklady pro optimální realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu v České republice. 

Cíle projektu:


1.    Vytvořit podmínky pro realizaci kvalitní komunikační kampaně o klimatické změně a možnostech adaptace na ně prostřednictvím zjištění postojů cílových skupin k těmto tématům a otestování efektu vybraných komunikačních nástrojů a sdělení.


2.    Vytvořit informační základ pro komunikační kampaň i přípravu Akčního plánu na národní úrovni prostřednictvím sběru příkladů dobré praxe v regionech, testování přijatelnosti (včetně sociální a ekonomické) různých typů adaptačních opatření u cílových skupin a vytvoření praktických doporučení pro plánování adaptačních opatření v regionech a investice.


3.    Zrealizovat komunikační kampaň, která překoná potenciální bariéry v tomto tématu u cílových skupin, upozorní na benefity kvalitně zvolených adaptačních opatření, zvýší informovanost, připravenost a motivaci veřejné správy na regionální i národní úrovni pro tvorbu adaptačních plánů a jejich následnou realizaci.


Vedle vlastní komunikační kampaně tedy projekt přinese značné množství nových výstupů, které budou veřejné a volně k využití veřejnou správou či veřejností. Jedná se především o výzkum bariér a benefitů pro cílové skupiny segmentované (podle věku, pohlaví, ekonomické skupiny, atp.), výzkum připravenosti populace přijímat či finančně ocenit vybrané typy adaptačních opatření a adaptačního chování, výzkum zaměřený na působení komunikačních nástrojů využívaných v této a podobných kampaních zaměřených zčásti nebo zcela na veřejnost, metodiku zahrnující doporučení pro identifikaci, výběr a prioritizaci adaptačních opatření a jejich financování (pro účely Akčního plánu na národní úrovni, či regionálních adaptačních plánu, které mají vznikat od roku 2016) a centrální webové rozhraní, kde budou tyto výstupy umístěny a volně přístupné i po ukončení projektu.