ČeskyEnglish

O projektu

O projektu Adaptace na změny klimatu

Řešitelé projektu

Foto: Bruno Ribeiro pod licení CC BY 2.0 Foto: Bruno Ribeiro pod licení CC BY 2.0

Změny klimatu jsou stále tématem, o kterém se v České republice stále mluví jen málo. Právě k lepší informovanosti o dopadech a možnostech přizpůsobení se změnám klimatu chce projekt přispět nejvíce. Proto jsou jeho součástí výzkumy postojů k adaptačním programům, příprava indikátorů, které budou ukazovat míru ohrožení konkrétního území, soubor doporučení pro regionální adaptační strategie spolu s doporučeními pro strategické dokumenty na národní úrovni. Na prejktu se podílí řešitelský tým z akademické sféry, soukromých firem i neziskových organiazcí. 

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Projekt ve spolupráci se čtyřmi partnerskými organizacemi realizují pracovnice a pracovníci  Katedry environmentálních studií, Fakulty sociálních studií, Masarykovy univerzity. Univerzitní tradice v sociologii započala roku 1921, od roku 1997 je pak spojená s Fakultou sociálních studií.

Katedra environmentálních studií (http://humenv.fss.muni.cz) se zabývá studiem vazeb mezi lidskou společností a přírodou, krajinou, životním prostředím. Propojuje přírodní a společenské vědy, intenzivně rozvíjí výzkumnou činnost a spolupracuje s řadou regionálních, celostátních i zahraničních partnerů.

Na katedře se rozvíjí výzkum a výuka týkající se například souvislostí individualizace životního způsobu, ekologické ekonomie, ekopsychologie a environmentální sociologie. Katedra dlouhodobě spolupracuje s Lillehammer University College v Norsku, Universidade Nova de Lisboa, Tata Institute of Social Sciences v Bombaji a na několika mezinárodních projektech. Katedra má také značnou zkušenost s mezisektorovou spoluprací ve vztahu k výuce externistů z NNO a firem a pravidelně spolupracuje na aplikovaném výzkumu.

Centrum pro otázky životního prostředí je součást Univerzity Karlovy

Centrum pro otázky životního prostředí je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních, ale hlavně mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomních prací a doktorských studentů. 

Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, pomáhá vytvářet interdisciplinární kontakty ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje, jež se realizuje na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách, a vytváří mezinárodní sítě spolupráce ve výuce a výzkumu. Centrum pomáhá iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracuje při jejich akreditaci a vyhledává témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílí na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.

Integra Consulting

Integra Consulting s.r.o. je konzultační společnost, poskytující služby v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pro své klienty zajišťuje kompletní zpracování posudků z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA, EIA) a vyhodnocení vlivů dokumentů na udržitelný rozvoj včetně projednání s veřejností. Další služby společnosti zahrnují poradenství pro oblast strategického plánování včetně komplexního zpracování strategických dokumentů, změn klimatu a eko-inovací.

Společnost realizuje projekty a zakázky v České republice i v zahraničí (např. Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Indonésie, Rakousko, Rumunsko, Saúdská Arábie, Vietnam). Klienty společnosti jsou v České republice např. Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, Statutární město Opava, Povodí Vltavy, státní podnik. Mezi zahraniční klienty patří Světová banka, Program OSN pro rozvoj (UNDP), Evropská komise, Federální kancléřství Rakouska.

Zelený kruh

Zelený kruh sdružuje 29 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Zároveň poskytuje pravidelný informační servis z oblasti ochrany životního prostředí více než dalším 80 organizacím. Zelený kruh hájí společné zájmy svých členů a podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Založen byl v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších střešních a nevládních organizací.

Vedle členů sdružuje Zelený kruh i další neziskové organizace v rámci neformální oborové platformy. Ta je otevřenou informační sítí sdružující více než 100 organizací. Jejím cílem je vytvářet partnerské vztahy mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou s ohledem na témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru. 

Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Aktivity Centra se zaměřují na ovlivňování dopravní, energetické a klimatické politiky a legislativy, osvěta a vzdělávání v oblasti klimatických změn a jejich dopadů, organizování výměny informací mezi nevládními organizacemi a organizování mezinárodní spolupráce.

Cpro dopravu a energetiku je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh, členem Dopravní federace a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu, a členem mezinárodního sdružení organizací pro udržitelnou dopravu Transport and Environment.