ČeskyEnglish

O projektu

O projektu Adaptace na změny klimatu

Foto: mendhak pod licencí CC BY-SA 2.0 Foto: mendhak pod licencí CC BY-SA 2.0

Česká republika bude implementovat Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Pro úspěšnou implementaci strategie chybí některé základní předpoklady. Projekt se zaměřuje především na řešení dvou předpokladů: informovanosti široké veřejnosti a informovanosti a připravenosti veřejné správy pro realizaci smysluplných adaptačních opatření.

Kvůli specifickému kontextu tématu v ČR projekt věnuje velkou pozornost nastavení komunikačních nástrojů a obsahů. Vzniklá komunikační kampaň se bude opírat nejen o chybějící věcné informace, ale zohlední také možné bariéry u české veřejnosti ve vztahu k tématu adaptace na změny klimatu, které dosud nebyly zkoumány a které by mohly úspěšnou realizaci informační kampaně ohrozit. Projekt tedy zahrnuje kampaň sestávající z vytvoření centrálního webového rozhraní, sběr a diseminaci příkladů dobré praxe v adaptačních opatřeních z regionů, soutěž o adaptační opatření roku, regionální kulaté stoly určené k diskuzi možností adaptace v daném regionu mezi zájmovými skupinami, tvorbu a šíření naučených videí. Kampaň je doplněna vstupním výzkumem postojů populace v tomto ohledu, vznikem doporučení pro srozumitelnou a aktivizující komunikaci tématu, a medializací výstupů projektu prostřednictvím komunikace na sociálních sítích, tiskových zpráv, tiskových konferencí pro novináře a závěrečnou konferencí projektu.

Projekt dále reaguje na nedostatek informací pro plánování a následnou realizaci adaptačních opatření v regionech ČR, která by měla po Národní strategii následovat v roce 2016. Pro zlepšení informovanosti a připravenosti u veřejné správy bude v projektu provedeno navržení indikátorů environmentální zranitelnosti, jichž mohou kraje při plánování využít, dále průzkum o míře přijatelnosti různých typů adaptačních opatření pro veřejnost v regionech. V této informační linii bude v rámci projektu vytvořena metodika pro tvorbu regionálních adaptačních strategií a také sada doporučení pro identifikaci, prioritizaci a investice do adaptačních opatření na národní úrovni. Jak návrh indikátorů, tak metodiky a doporučení budou veřejnosti i veřejné správě komunikovány v rámci regionálních kulatých stolů a závěrečné konference projektu.

Vzhledem ke komplexnosti problematiky projekt společně realizují dvě univerzity, Masarykova univerzita specializovaná na environmentálně- sociálně-psychologický výzkum, Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, které se specializuje na ekologické indikátory, společnost Integra Consulting jako expert pro tvorbu metodik, a nevládní organizace Zelený kruh a Centrum pro dopravu a energetiku, které mají bohaté zkušenosti s informačními kampaněmi.

Foto: mendhak pod licencí CC BY-SA 2.0