ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Ministerstvo zveřejnilo konečný text Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Na počátku listopadu 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách schválenou verzi textu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Adaptační strategie ČR svým obsahem doplňuje připravovanou Politiku ochrany klimatu v ČR, kterou MŽP plánuje předložit vládě v průběhu roku 2015 a jejímž předmětem je rámec mitigačních opatření. 

Oba tyto dokumenty umožňují komplexní přístup k problematice změny klimatu, k možnostem aktivního předcházení těmto změnám a ke zmírnění nebo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky v ČR. Existence Adaptační strategie ČR jako jednoho uceleného dokumentu je důležitá pro směřování environmentální politiky nejen na národní úrovni. Téma připravenosti a včasné reakce na předpokládané projevy změny klimatu (bez ohledu na jejich příčinu) a předcházení škodám, které mohou být těmito změnami způsobené, patří k prioritním tématům environmentální politiky Evropské unie.

Na to reaguje i podpora realizace adaptačních opatření v rámci víceletého finančního rámce na období 2014 – 2020 (adaptace na
změnu klimatu jsou součástí návrhů všech relevantních programů financování EU) a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska.

 

 

Související odkazy: