ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Veřejné projednání Strategie přizpůsobení se změně klimatu proběhne 26. 8. v budově MŽP

Veřejné projednání návrhu koncepce a SEA hodnocení se uskuteční dne 26. 8. 2015 Veřejné projednání návrhu koncepce a SEA hodnocení se uskuteční dne 26. 8. 2015

V současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví koncepce (SEA): „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Veřejné projednání návrhu koncepce a SEA hodnocení se uskuteční dne 26. 8. 2015 od 15 hodin v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Návrh koncepce a dokumentace vyhodnocení SEA jsou uveřejněny a dostupné k nahlédnutí v Informačním systému SEA na webových stránkách:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP207K pod kódem koncepce MZP207K.

Program:

15.00 – 15.10 Zahájení
15.10 – 15.25 Představení adaptační strategie

Zástupce MŽP

15.25 – 15.45 Představení SEA Adaptační strategie
Zástupce zpracovatele posouzení

15.45 – 16.45 Diskuse

16.45 – 17.00 Předpokládaný závěr projednání

Pro další informace o návrhu Adaptační strategie a SEA Adaptační strategie se prosím obracejte na následující
kontaktní osoby:

Zástupce zpracovatele SEA: Mgr. Michal Musil, e-mail: michal.musil@integracons.com

Zástupce předkladatele koncepce: RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Oddělení ochrany krajiny a lesa, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Jakub.Horecky@mzp.cz

Připomínky k návrhu koncepce či jejímu vyhodnocení je možné podávat přímo na odbor posuzování vlivů a integrované

prevence MŽP, kontakt: Jan.Hejhal@mzp.cz

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (dále také „SEA Adaptační strategie“), které probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejného projednání bude představen návrh Adaptační strategie a dokumentace vyhodnocení vlivů Adaptační strategie na životní prostředí. Získané připomínky budou využity při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.