ČeskyEnglish

Novinky

Adaptace na změny klimatu

Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze 31 osobností. Foto: Nadace Partnerství Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze 31 osobností. Foto: Nadace Partnerství

Ceny Josefa Vavrouška poprvé ocení laureáty ve dvou kategoriích.

Jubilejní 20. ročník prestižní Ceny Josef Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, letos představuje průlomovou novinku.

Projekty by měly pomoci eliminovat riziko povodní, které jsou stejně jako druhý extrém – sucho – projevem probíhající klimatické změny, říká ministr životního prostředí Richard Brabec Projekty by měly pomoci eliminovat riziko povodní, které jsou stejně jako druhý extrém – sucho – projevem probíhající klimatické změny, říká ministr životního prostředí Richard Brabec

Operační program Životní prostředí nabízí 1,65 miliardy na protipovodňové projekty

Pro žadatele je připravena celková dotace z EU prostředků ve výši 1,65 miliardy korun a žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. března do 31. května letošního roku.

Cílem projektu bylo pomoci českým novinářům lépe se vyznat v otázkách spojených s problematikou změny klimatu Cílem projektu bylo pomoci českým novinářům lépe se vyznat v otázkách spojených s problematikou změny klimatu

Centrum pro dopravu a energetiku skončilo projekt Klimatická změna jako téma pro média

Díky projektu měli desítky novinářů získat aktuální informace o změně klimatu, jak z pohledu aktuálního vědeckého poznání, tak z hlediska možných řešení zejména v oblasti energetiky nebo adaptací na změnu klimatu.

Na seznam celosvětově nejvýznamnějších mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky Na seznam celosvětově nejvýznamnějších mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky

Světový den mokřadů: mokřady mezinárodního významu máme i v České republice

Mokřady mají mimořádný význam – zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů.

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 je českým příspěvkem ke globální klimatické akci

Ve vyspělých zemích se klimatická odpovědnost již stala pevnou součástí podnikání a firemní kultury. V České republice, bohužel, máme na tomto poli ještě stále značné rezervy.

V roce 2015 byla čtvrtina nově registrovaných autobusů na stlačený zemní plyn

Podíl registrovaných nových bezprašných CNG autobusů vzrostl tak meziročně z 10 na nejméně 26 procent.

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí o podporu ve čtyřech výzvách z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, jež byly vyhlášeny v říjnu loňského roku. Téměř pět miliard korun půjde na vodohospodářské projekty a stamiliony korun získají projekty na rekultivace starých skládek. Dotaci obdrží i projekty na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic. 

Na začátku ledna skončil příjem žádostí ve čtyřech výzvách (21., 22., 23. a 24. výzva) Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly vyhlášeny loni 15. října. Za necelé tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR celkem 521 žádostí s požadavkem na dotace EU za necelých 6,5 miliardy korun. Největšímu zájmu se těšila výzva s celkovou alokací 3,3 miliardy korun, v níž žadatelé předkládali žádosti o podporu pro projekty na výstavby a modernizace kanalizací a čistíren odpadních vod. Požadovány byly i projekty nabízející co možná nejefektivnější řešení odvádění a čištění odpadních vod a to ve všech aglomeracích bez ohledu na jejich velikost. 

„Právě ukončená (21.) výzva na výstavbu a opravy ČOV a kanalizací jasně ukázala, že přísně nastavené podmínky výzvy, které zajistí ekonomicky efektivní nakládání s vodami a jejich čištění, včetně požadavku na oddílné kanalizace pro separaci dešťové vody, nijak žadatele neodradily. Na projekty MŽP zároveň poskytuje půjčky až do výše 37% ze způsobilých výdajů projektu [1]. Z dotací nově hradíme i výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí. Tato změna významně usnadňuje život žadatelům, kteří díky ní snadněji naplní stanovené cíle svých projektů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. 

„Zájem ze strany žadatelů byl opět rekordní. V rámci této výzvy jsme obdrželi celkem 195 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovým objemem způsobilých výdajů ve výši takřka šest a půl miliardy korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Projekty vyhodnotíme do konce dubna, příjemci už nyní mohou zahajovat kroky k zadávacímu řízení tak, aby mohla být co nejdříve po schválení projektu zahájena realizace a faktické čerpání prostředků EU“, doplnil Valdman.


Na projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní byla zaměřena i 22. výzva s celkovou alokací ve výši 1,6 miliardy korun. O podporu z Operačního programu Životní prostředí se v ní ucházely projekty na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, a také projekty na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.

„Naším cílem je nejen zvyšovat počet obyvatel zásobovaných kvalitní pitnou vodou, ale i zabezpečit stabilitu dodávek pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod, nejsou kvalitní vodní zdroje, anebo v nich dochází k problémům s dodávkou v době sucha,“ vysvětlil přesné nastavení výzvy ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Podle Petra Valdmana Státní fond životního prostředí ČR v této výzvě přijal 43 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovou výši způsobilých výdajů přesahující 900 milionů korun. 

Další aktuálně uzavřená 23. výzva Operačního programu Životní prostředí byla zaměřena na projekty výstaveb a modernizace bioplynových stanic. Její celková alokace činila 300 milionů korun. V této výzvě byly přijaty čtyři řádně zaregistrované žádosti o podporu s celkovými způsobilými výdaji ve výši necelých 92 milionů korun. Pro srovnání v ukončeném programovém období OPŽP bylo za celé období 2007 – 2015 podpořeno 9 projektů bioplynových stanic. Podporu získají jen takové projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 procent s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné. 

Odpadů se týkala i ukončená 24. výzva Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na podporu projektů na rekultivace starých skládek. Její alokace činila 359 milionů korun, přičemž fond registroval dvanáct žádostí o podporu s celkovou výší způsobilých výdajů 215 milionů korun.

„Operační program Životní prostředí patří k jednoznačným premiantům mezi ostatními programy, aktuálně máme přijato a registrováno celkem 1405 žádostí s objemem způsobilých výdajů téměř 30 mld. Kč v uzavřených výzvách. Aktuálně hodnotíme projekty, vydáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace, na konci loňského roku jsme posílali první milióny na účty příjemců“, rekapituluje mimořádně pozitivní bilanci dosavadního fungování programu ministr Brabec.  

 

Nová zelená úsporám: Za dva měsíce podáno 1587 žádostí za více než 343 milionů korun

Kontinuální výzva určená pro rodinné domy jede na plné obrátky. Zájemci o dotace podávají své žádosti od 22. října 2015 a od té doby jen za první měsíc dorazilo na SFŽP ČR celkem 813 žádostí.

Zájem žadatelů o další miliardy z OPŽP na zlepšení ovzduší dvakrát převýšil vymezené prostředky

Státní fond životního prostředí ČR přijal od 14. srpna do 16. prosince celkem 240 žádostí s požadavkem dotace EU za 5,5 miliardy korun. Zájem žadatelů tak více než dvojnásobně překonal vymezenou alokaci 2,5 miliardy korun. Fond všechny došlé žádosti vyhodnotí do konce března 2016.

Podle dohody by globální emise skleníkových plynů měly začít klesat co nejdříve. Ve druhé polovině tohoto století by se do atmosféry nemělo dostávat více emisí než jsou přírodní zdroje (hlavně lesy) schopné poutat. Podle dohody by globální emise skleníkových plynů měly začít klesat co nejdříve. Ve druhé polovině tohoto století by se do atmosféry nemělo dostávat více emisí než jsou přírodní zdroje (hlavně lesy) schopné poutat.

Svět schválil globální dohodu o ochraně klimatu. Je průlomová, ale sama o sobě problém změny klimatu nevyřeší

Ze schválené klimatické dohody z Paříže vyplývá, že se má lidstvo v tomto století zbavit závislosti na fosilních palivech, směřovat k zastavení růstu globální teploty optimálně na hranici 1,5 stupně Celsia a nepřekročit hranici 2 stupňů.

| | | | |