ČeskyEnglish

Media o projektu

Mediální výstupy projektu zaměřeného na adaptace na změnu klimatu v České republice

Začíná soutěž Adaptační opatření roku

adaptace_na_zmenu klimatu_povodne03 adaptace_na_zmenu klimatu_povodne03

Integra Consulting ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně vyhlašuje pod záštitou Ministerstva životního prostředí soutěž Adaptační opatření roku. Jejím úkolem bude najít projekty, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel.

V Praze 14. srpna 2015

Soutěž je určena pro zástupce veřejné správy, příspěvkových a rozpočtových organizací jako jsou školy, neziskových organizací i podnikatelů. Přihlásit je ode dneška možné jakékoliv již realizované i plánované projekty, které pomáhají úspěšně chránit majetek lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu a v neposlední řadě chránící okolní přírodu.

Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes formulář webových stránek soutěže www.regio-adaptace.cz/cs/soutez. 
Odborná porota složená ze zástupce Ministerstva životního prostředí, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integra Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu vyhodnotí tři nejzajímavější projekty a ocení jejich nositele formou placeného pobytu na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016, která se koná v květnu příštího roku v Rotterdamu. 

Intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha, vlny horka a další patří mezi následky změny klimatu, které mohou vážně ohrožovat běžný chod i celkovou ekonomiku měst i firem. Proto je vhodné přistupovat k využívání přirozené ventilace v budovách, opětovnému využití srážkových vod, výsadbě zeleně na budovách, rozšiřování zeleně v sídlech, revitalizaci vodních toků a mokřadů, obnově říčních niv a podpoře přirozeného doplňování podzemních vod v krajině. 
V České republice vzniká první komplexní řešení např. v Hradci Králové, na celostátní úrovni pak problematiku řeší Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Citace

„Zajímá nás, co dělají české obce, podnikatelé a neziskové organizace,“ říká Jiří Dusík z Integra Consulting a dodává: „Podle měření posledních patnáct let vytrvale padají teplotní rekordy, což ovlivňuje produkci zemědělství, zvyšuje se četnost povodní, rostou nároky na ventilaci apod. Hledáme řešení, která ochrání zdraví a majetek lidí a ušetří městům a regionům nemalé finanční prostředky. Vzniká nový obor řešení rizik změny klimatu a my chceme vědět, kdo jsou jeho první průkopníci v České republice. “ 

„Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. adaptační strategii), kterou předloží do konce roku na vládu. Jejím cílem je zmapování všech možných adaptačních opatření napříč rezorty a oblastmi jako např. v lesnictví, zemědělství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, dopravě, atd. Zároveň MŽP dlouhodobě podporuje adaptační projekty z národních dotačních programů i evropských fondů. Shodou okolností dnes spouštíme příjem žádostí v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, ve kterém je připraveno až 8 miliard na hospodaření s dešťovou vodou a retenci vody v krajině. Jako příklad podporovaných projektů mohu uvést obnovu mokřadů, revitalizaci vodních toků a niv a tvorbu remízů v zemědělské krajině,“ uvádí k soutěži náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

O kampani Adaptace na změny klimatu

Kampaň vznikla v rámci projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni. Cílem je především přinášet odborně správné, ale srozumitelné informace o možnostech adaptací na změny klimatu v podmínkách České republiky. Kampaň společně připravuje Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vedle akademických pracovníků se na projektu podílejí i neziskové organizace Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a firma Integra Consulting.

Více na www.regio-adaptace.cz 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.eeagrants.cz 

Související odkazy:

fotografie Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni Č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-011-2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska