ČeskyEnglish

Jaká adaptační opatření Češi upřednostňují?

Jaká adaptační opatření Češi upřednostňují?

Výzkumníci Centra pro otázky životního prostředí zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením. Výzkumníci Centra pro otázky životního prostředí zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením.

Centrum pro otázky životního prostředí na jaře 2016 provedlo dotazníkového šetření obyvatel ČR, v rámci kterého výzkumníci zjišťovali právě postoje a preference vůči adaptačním opatřením. Cílem výzkumné zprávy je zodpovědět na základě výsledků tohoto šetření výzkumné otázky ve dvou okruzích.

První okruh otázek se zaměřuje zejména na postoje veřejnosti a v sedmé kapitole zodpovídáme otázky:

1. Jaké živelné pohromy Češi očekávají?

2. Jaké důsledky změny klimatu Češi očekávají?

3. Jaká veřejná a individuální adaptační opatření upřednostňují?

Druhý okruh otázek se vztahuje k preferencím pro plány na přizpůsobení se změně klimatu a v osmé zodpovídáme následující otázky:

1. Měl by národní plán zahrnovat výstavbu nových přehradních nádrží a byli by Češi ochotni nést náklady zavedení takového plánu?

2. Jaké zaměření Národního akčního plánu na přizpůsobení se změně klimatu by Češi upřednostnili a byli by ochotni nést náklady zavedení takového plánu?

A jaké jsou výsledky? Například šetření ukazuje, že Češi v příštích 10 letech očekávají častější sucha a častější vlny horka. Aniž bychom před otázkami na četnost a závažnost živelních pohrom zmínili klimatické změny, více než polovina dotázaných očekává, že jejich domácnost bude v příštích 10 letech častěji vystavena dopadům sucha (56 %) a vln horka (52 %). Naopak povodně, vichřice a sesuvy půdy budou podle většiny lidí, kterých se tyto pohromy týkají, stejně časté (60 %) a stejně závažné (70 %).

Téměř dvě třetiny dotázaných Čechů (63 %) se domnívá, že v důsledku změny klimatu budou častější období sucha v regionech a polovina z nich rovněž očekává úbytek biodiverzity. Více než třetina předpokládá celkové zhoršení životní úrovně obyvatel a pouze 30 % se domnívá, že budou častější povodně. V kvalitativním výzkumu se ukázalo, že lidé spontánně v otevřených otázkách spojují klimatické změny se suchem, které má podle nich dopad na zemědělství, zdraví, kvalitu života, přírodu a ekonomiku.