ČeskyEnglish

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Autor: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze

Cílem výzkumu bylo navrhnout sadu indikátorů pro měření zranitelnosti vůči klimatické změně, která by byla využitelná pro hodnocení míry zranitelnosti na úrovni regionů. Smyslem takové sady je poskytnout informaci, které předpokládané projevy změny klimatu jsou pro jednotlivé regiony ČR nejvíce rizikové, a které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy.


Výzkum reaguje na potřebu monitorovat zranitelnost regionů ČR vůči projevům změny klimatu a snaží se identifikovat měřitelné a interpretovatelné prvky v systému vztahů mezi projevy změny klimatu a lidskou společností. Cílem výzkumu bylo navrhnout systém prvků, které dle současného stavu poznání a relativní dostupnosti dat umožní hodnotit zranitelnost vůči projevům klimatické změny z pohledu vybraných projevů změny klimatu a z hlediska jednotlivých složek zranitelnosti či z hlediska hospodářských sektorů a dotčených oblastí společenského života v jednotlivých regionech.

Navrhovaný systém indikátorů zranitelnosti umožňuje rozšíření o další důležité prvky, které jsme dle současného stavu poznání a předpokládaných dopadů změny klimatu na našem území nepovažovali za zásadní, jejich důležitost však může v budoucnu nabývat na váze.

Projevy změny klimatu a dráha jejich dopadu napříč socioekonomickým systémem stále patří mezi fenomény, na nichž nepanuje úplná shoda. To je dáno rozdílnými zájmy jednotlivých aktérů a nejistotou, která je vlastní každému dlouhodobějšímu výhledu. V neposlední řadě také mírou poznání  o jednotlivých projevech a společenských interakcích.

Při přípravě systému indikátorů jsme také stavěli na aktivitách pro hodnocení zranitelnosti měst vůči vybraným projevům změny klimatu v rámci Evropského tematického centra na adaptace na změnu klimatu při Evropské environmentální agentuře (ETC CCVIA – European topic center on climate change vulnerabilities, impacts and adaptations).