ČeskyEnglish

Adaptační strategie

Adaptační strategie

Posouzení návrhu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR z hlediska vlivu na životní prostředí

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí. Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí.

Návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti vůči extrémním povětrnostním jevům a dlouhodobým změnám v podnebí. Pro přijetí včasných a účinných adaptačních opatření je třeba strategičtější přístup, protože je pravděpodobné, že spontánní adaptace by nevedla k optimálním výsledkům.

V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat k připomínkování návrhu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie ČR), která představuje ucelený dokument shrnující tématiku přizpůsobení se změně klimatu v České republice.

Cílem navrhované Adaptační strategie ČR je zmírnit předpokládané dopady změny klimatu, přizpůsobit se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a zachovat hospodářský potenciál pro příští generace. Návrh strategie podává přehled současného stavu poznání a určuje hlavní adaptační opatření pro:

•    Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
•    Urbanizovanou krajinu
•    Lesní hospodářství
•    Zemědělství
•    Ochranu biodiverzity a ekosystémových služeb
•    Zdraví a hygiena
•    Cestovní ruch
•    Dopravu
•    Průmysl a energetiku
•    Mimořádné události a ochranu obyvatelstva a životního prostředí

Návrh Adaptační strategie ČR byl připraven Ministerstvem životního prostředí v rámci mezirezortní spolupráce a je k dispozici v plném znění na webových stránkách MŽP.

Připomínky k totmu návrhu lze zasílat na adresu:

RNDr. Jakub Horecký, Ph.D. 
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10 
tel.: + 420 267 12 2410 
e-mail: jakub.horecky@mzp.cz 


Posouzení vlivů návrhu adaptační strategie na životní prostředí

V současnosti probíhá k návrhu vnitřní připomínkového řízení v rámci Ministerstva životního prostředí. Zároveň probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), který má následující fáze:

•    Zjišťovací řízení s cílem určit potenciálně významné vlivy navrhované adaptační strategie a určit obsah a rozsah jejího posouzení. V rámci tohoto kroku bylo možné do konce května 2015 připomínkovat tzv. oznámení koncepce zasláním připomínek přímo příslušnému úřadu tj. Ministerstvu životního prostředí (viz kontakt níže). Závěry zjišťovacího řízení byly vydány 8. června 2015 a jsou k dispocizi zde (viz příloha) 
•    Vyhodnocení vlivu návrhu strategie na životní prostředí (tzv. SEA dokumentace) bude zveřejněno v polovině července 2015
•    Veřejné projednání návrhu adaptační strategie a SEA dokumentace proběhne v druhé polovině srpna 2015
•    Připomínky předložené v rámci veřejného projednání nebo zaslané písemně budou vypořádány na počátku září 2015
•    Posouzení vlivů návrhu adaptační strategie bude ukončeno v září 2015 závěrečným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.

Veškeré formální dokumenty připravené v rámci procesu SEA budou zveřejňovány pomocí informačního systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce). 

Vzhledem k zájmu Ministerstva životního prostředí ČR a společnosti Integra Consulting na kvalitním veřejném projednání návrhu adaptační strategie budou všechny hlavní dokumenty zveřejňovány rovněž i na této webové stránce.

Kontakt pro formální podávání připomínek v rámci procesu SEA Adaptační strategie ČR příslušnému úřadu je:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
ID datové schránky: 9gsaax4

Kontakt pro poskytování dodatečných informací o procesu SEA a přímé zasílání připomínek zpracovatelům vyhodnocení vlivů na životní prostředí v průběhu celého procesu SEA je:

Mgr. Michal Musil
Integra Consulting
Email: michal.musil@integracons.com
tel. 774 132 319