ČeskyEnglish

Adaptační strategie EU

Adaptační strategie EU

Adaptační strategie EU

Evropská strategie chce zlepšit připravenost a schopnost reagovat na dopady změny klimatu na místní, regionální, národní a evropské úrovni, připravit soudržný přístup a zlepšit koordinaci. Foto: Bart Lumber Evropská strategie chce zlepšit připravenost a schopnost reagovat na dopady změny klimatu na místní, regionální, národní a evropské úrovni, připravit soudržný přístup a zlepšit koordinaci. Foto: Bart Lumber

Strategie adaptací na změnu klimatu  Evropské unie

Evropská Komise zveřejnila Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu v roce 2013. Součástí strategie byly i rozsáhlé dopadové studie a další průvodními dokumenty. 

Dokument představuje dlouhodobou strategii (do roku 2020) pro zvýšení odolnosti EU vůči negativním dopadům změny klimatu na všech úrovních a v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Zároveň stanoví rámec a mechanismy, které by měly zvýšit připravenost EU a zlepšit koordinaci adaptačních aktivit.

Obecným cílem strategie je přispět k lepší odolnosti Evropy vůči změně klimatu. To znamená zlepšit připravenost a schopnost reagovat na dopady změny klimatu na místní, regionální, národní a evropské úrovni, připravit soudržný přístup a zlepšit koordinaci. 

Adaptační strategie EU obsahuje dále tři hlavní specifické cíle: 1) Zvýšit odolnost členských států EU, jejich regionálních uskupení, regionů a měst; 2) Zlepšit informovanost pro rozhodování o problematice adaptace na změnu klimatu; 3) Zvýšit odolnost klíčových zranitelných sektorů vůči negativním dopadům změny klimatu.

Tyto cíle by mělo podpořit osm akčních bodů, které se týkají např. přípravy a implementace adaptačních strategií v členských státech EU, financování těchto příprav a nezbytných dodatečných nákladů (budování kapacit) prostřednictvím programu LIFE+, integrace adaptačních aktivit v rámci Společné zemědělské politiky (CAP) a koheze, nebo dalšího rozvíjení informačního portálu pro dopady změny klimatu a adaptace tzv. Climate-ADAPT.

Aby se zabránilo nejvážnějším rizikům, která s sebou nese změna klimatu, a zejména rozsáhlým nezvratným dopadům, je třeba globální oteplování snížit na méně než 2 °C nad úroveň před industrializací. Zmírňování změny klimatu musí proto zůstat pro mezinárodní společenství prioritou, říká evropská strategie. 

Bez ohledu na scénáře oteplování i na to, nakolik úspěšné se ukáže být úsilí o zmírnění, se budou dopady na změnu klimatu v příštích desetiletích zvyšovat, a to z důvodu opožděného dopadu emisí skleníkových plynů v minulosti i v současnosti. Evropa proto nemá na výběr a musí přijmout opatření pro přizpůsobení se změnám a zvážně se zabývat nevyhnutelnými dopady změny klimatu a jejich hospodářskými, environmentálními a sociálními náklady. Přednost by měly dostat ucelené, flexibilní a participativní přístupy. Evropa také musí přijmout všechny plánovaná opatření pro přizpůsobení včas, což je levnější, než platit cenu za nepřizpůsobení se. 

S ohledem na zvláštní a dalekosáhlou povahu dopadů změny klimatu na území EU je třeba opatření pro přizpůsobení přijmout na všech úrovních – od místní přes regionální až po úroveň jednotlivých států.

Další důležité dokumenty:

Bílá Kniha přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci 

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Evropský informační systém pro dopady změny klimatu a adaptace Climate-ADAPT