ČeskyEnglish

Adaptační strategie ČR

Adaptační strategie ČR

Z programu bylo financováno celkem 549 akcí, a to 379 staveb a 170 studií a projektových dokumentací Z programu bylo financováno celkem 549 akcí, a to 379 staveb a 170 studií a projektových dokumentací

Česká republika investovala do protipovodňových opatření za sedm let 11,5 miliardy korun

Vláda ve středu projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství, který trval od roku 2007 a skončil v loňském roce. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo ze státního rozpočtu.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Ministerstvo zveřejnilo konečný text Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Na počátku listopadu 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách schválenou verzi textu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Strategie identifikuje prioritní oblasti hospodářství a životního prostředí, které dopady změny klimatu zasáhnou nejvíce, a shrnuje vhodná adaptační opatření. Strategie identifikuje prioritní oblasti hospodářství a životního prostředí, které dopady změny klimatu zasáhnou nejvíce, a shrnuje vhodná adaptační opatření.

Vláda schválila strategii pro adaptaci na změnu klimatu

Adaptační strategie ČR vychází z pozorovaných změn klimatu na globální, evropské i národní úrovni a prezentuje předpoklady dalšího vývoje klimatu, včetně pravděpodobných dopadů na území ČR. K nim patří extrémní výkyvy počasí jako přívalové deště nebo dlouhodobé sucho.

Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes formulář webových stránek soutěže Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes formulář webových stránek soutěže

Soutěž ocení nápady a adaptační aktivity v souvislosti se změnou klimatu

Jejím úkolem bude najít projekty, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel.

Veřejné projednání návrhu koncepce a SEA hodnocení se uskuteční dne 26. 8. 2015 Veřejné projednání návrhu koncepce a SEA hodnocení se uskuteční dne 26. 8. 2015

Veřejné projednání Strategie přizpůsobení se změně klimatu proběhne 26. 8. v budově MŽP

V současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví koncepce (SEA): „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo konečný text Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Strategie uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla.

Plný text Strategie najdete na stránkách Adaptace na změny klimatu

Existence Adaptační strategie ČR jako jednoho uceleného dokumentu je důležitá pro směřování environmentální politiky nejen na národní úrovni. Téma připravenosti a včasné reakce na předpokládané projevy změny klimatu (bez ohledu na jejich příčinu) a předcházení škodám, které mohou být těmito změnami způsobené, patří k prioritním tématům environmentální politiky Evropské unie.

Foto: Amsterdamized pod licencí CC BY-SA 2.0 Foto: Amsterdamized pod licencí CC BY-SA 2.0

Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech

Ministerstvo dopravy se chce oblasti věnovat systémově a podpořit cyklistickou dopravu ve městech finančně i legislativně. Spolupracovat přitom bude především s profesními a zájmovými sdruženími.

Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND Změny klimatu. Foto: Asian Development Bank pod licencí CC-BY-NC-ND

Ministerstvo zveřejnilo návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je připraven pro posouzení a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a do meziresortního připomínkového řízení.